Kursplan för Musikanalys: noterad musik

Analysing Notated Music

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU069
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt god notläsningsförmåga. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Vid kursens slut, förväntas studenten kunna

- redogöra för musikaliska processer, strukturer och konventioner i västerländsk noterad tradition.

- kritiskt värdera olika angreppssätt, teorier och metoder i musikanalys.

- definiera forskningsämnen lämpliga för analytiska frågeställningar, relevanta för olika typer av noterad musik, och bedriva självständigt analytiskt arbete i samspel med angränsande litteratur.

Innehåll

Notation används i musiken för att uppnå ett visst klingande resultat, och har möjliggjort avancerade och sofistikerade strukturer i den västerländska musikens utveckling. Analys av noterad musik är därför ett myckert kraftfullt teoretiskt och metodiskt verktyg i förståelsen av sådan musik.

Kursen behandlar musikanalytiska metoder och idétraditioner, däribland följande.:

- fasta och dynamiska genre- form- och stiltraditioner och dessas terminologier och begreppsapparater.

- reduktiva och skiktbaserade analysmodeller.

- hermeneutiska, semiotiska och metaforiska analysmodeller.

- frågor rörande intentionalitet, verkbegrepp, värdering och tolkning.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga hemuppgifter samt aktivt seminariedeltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.