Kursplan för Grammatik och fonologi

Grammar and Phonology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS212
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-09-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive Språkstruktur, 7,5 hp, eller motsvarande kurs. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande

 • kunna redogöra för viktiga principiella skillnader mellan olika teorier och metoder som är aktuella inom forskning i grammatik och fonologi
 • kunna tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar som ur ett grammatiskt eller fonologiskt perspektiv behandlar svenskan och/eller andra nordiska språk
 • kunna reflektera över hur konkreta forskningsresultat inom grammatisk och fonologisk forskning som rör svenskan eller andra nordiska språk kan relateras till de bakomliggande teoretiska utgångspunkterna
 • kunna, med hjälp av kurslitteraturen, göra grammatiska och fonologiska analyser enligt olika teoretiska modeller

Innehåll

Kursen behandlar dels olika teorier, modeller och metoder inom grammatiskt och fonologiskt inriktad språkvetenskap,

dels centrala grammatiska och fonologiska problem i de nordiska språken som lämpar sig att diskutera från teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den studerande ska också lära sig grundläggande tillämpning av några olika analysverktyg som presenteras i kursen.

Undervisning

Undervisning ges i föreläsningsform och kan kompletteras med muntliga redovisningar från studenterna och seminariediskussioner. Kursen kan även studeras med enskild handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig eller muntlig tentamen alternativt genom skriftliga hemuppgifter vid kursens slut. Skriftliga och/eller muntliga redovisningar under kursens gång kan ingå som obligatoriska moment.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Brandtler, Johan; Håkansson, David V2 eller V3? [Elektronisk resurs] : Om preverbal placering av adverbial i svenskan

  Oslo: Novus Forlag, 2017

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-328037

  35:1, 11-26

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brandtler, Johan Vi bara testade en hypotes.. [Elektronisk resurs] : Ännu mer om preverbala adverbial i svenska

  2020

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-197469

  38:1, 59-92

  Se bibliotekets söktjänst

 • Croft, William Typology and universals

  2. ed.: Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003

  Kap. 1.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Engstrand, Olle Fonetikens grunder

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Kap. 8 och 13.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fred, Miriam Construction Grammar

  Ingår i:

  Syntax - theory and analysis : an international handbook. Vol. 2

  Berlin: De Gruyter Mouton, cop. 2015

  vol. 2 (2015) s. S. 974-1003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goldberg, Adele Constructions : A new theoretical approach to language

  Ingår i:

  Trends in cognitive sciences.

  Cambridge: Elsevier, 1997-

  vol. 7 (2003) nr. 5 s. 219-224

  Se bibliotekets söktjänst

 • Josefsson, Gunlög Det generativa tänket [manus]

  SOL-centrum, Lunds universitet, 2018

  Tillhandahålls på Studentportalen

 • Julien, Marit Om preverbale adverbialer

  Ingår i:

  Norsk lingvistisk tidsskrift : NLT [Elektronisk resurs]

  2011-

  vol. 36 (2018) nr. 1 s. 161-178

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundquist, Björn Mer om de preverbala adverbialens syntax, semantik och prosodi

  Ingår i:

  Norsk lingvistisk tidsskrift : NLT [Elektronisk resurs]

  2011-

  vol. 36 (2018) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

 • McCarthy, John J. Doing optimality theory : applying theory to data

  Malden, MA: Blackwell Pub., 2008

  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0806/2007051238-t.html

  Läses enligt anvisningar (ca 50 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Newmeyer, Frederick J. Formalism and functionalism in linguistics

  Ingår i:

  Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science.

  vol. 1 (2010) nr. 3 s. 301-307

  Se bibliotekets söktjänst

 • Riad, Tomas Högt och lågt i skandinaviska dialekter

  Ingår i:

  Fun and puzzles in modern Scandinavian studies : collection of articles

  Vilnius: Vilnius University, Centre of Scandinavian Studies, 2014

  (2014) s. 123-141

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thráinsson, Höskuldur U-umlaut in Icelandic and Faroese : Survival and death

  Ingår i:

  On looking into words (and beyond): Structures, Relations, Analyses

  Language Science Press, 2017

  (2017) s. 99-113

  Se bibliotekets söktjänst

 • Platzack, Christer Den fantastiska grammatiken - En minimalistisk beskrivning av svenskan

  Norstedts, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Därtill tillkommer en aktuell avhandling som väljs i samråd med examinator.