Kursplan för Kinesiska D3, praktiktermin

Chinese D3, Internship

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KN425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kinesiska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-27
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  90 hp kinesiska

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad praktiktjänstgöring om minst 20 veckor vid en av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område, ska studenten kunna:

• använda huvudspråket i praktiska uppgifter på ett för arbetet adekvat sätt,

• hantera dagliga arbetsuppgifter med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser

• redogöra för arbetet på en arbetsplats med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser.

Undervisning

Undervisningen består av praktiktjänstgöring. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av intyg från arbetsgivare och en skriftlig rapport om ca 3 A4-sidor skriven på kinesiska samt en skriftlig rapport om ca 3 A4-sidor skriven på svenska, samt en muntlig redovisning av sina erfarenheter inför en grupp studenter inom ämnet kinesiska på svenska.

Övriga föreskrifter

Studerande som så önskar kan själva söka praktikplatser för att utföra praktiktjänstgöring vid av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Studenten ska före registrering visa upp intyg på att en praktikplats verkligen föreligger samt bistå institutionen med kontaktuppgifter till arbetsgivaren. Institutionen fattar slutgiltigt beslut om huruvida praktikplatsen är godkänd eller ej.

Tjänstgöringen ska omfatta minst 20 veckor och kan efter handledarens bedömning även innefatta inläsning av viss litteratur svarande mot inriktningen. Detta ger betyget godkänt mot uppvisande av såväl intyg från arbetsgivaren som en rapport (ca 3 A4-sidor) om verksamheten författad av den studerande. Studenten ska också muntligt redovisa sina erfarenheter inför en grupp studenter inom ämnet kinesiska.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.