Kursplan för Swedish for Academics 1 (uppdragsutbildning)

Swedish for Academics 1 (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8SV008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-06-19
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2018-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som uppdragsutbildning för för internationella forskare, lärare och stipendiater vid Uppsala universitet.

Mål

Målet med kursen är att internationella forskare, lärare och stipendiater vid universitetet med annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svenskt samhälle.

Delkurs 1. Läsforståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)

Efter genomgången kurs ska studenterna

 • visa kännedom om grundläggande grammatiska strukturer i svenskan
 • ha ett basordförråd av vardagliga ord och fraser
 • kunna läsa och tillgodogöra sig enkla texter
 • kunna skriva korta enkla texter om sig själva och sin vardag

Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)

Efter genomgången kurs ska studenterna

 • kunna berätta om sig själva och sin vardag
 • kunna muntligt kommunicera på mycket enkel nivå på svenska
 • kunna hjälpligt förstå när de tilltalas om ämnen som rör dem själva och deras vardag
 • kunna övergripande förstå kortare samtal om kända ämnen

Innehåll

Systematisk genomgång och träning av grundläggande grammatiska strukturer på basnivå och uttalsprinciper. Läsning av lärobokstexter. Uttalsövningar. Hörförståelseövningar. Enkla övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Introduktion till svensk universitets- och studiemiljö.

Delkurs 1. Läsförståelse och skriftlig färdighet 4.5 hp
Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig färdighet 3.0 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med hörförståelseprov prov vid slutet av kursen. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Svenska i Engelska parken 1

  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk