Kursplan för Swedish for Academics 2 (uppdragsutbildning)

Swedish for Academics 2 (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8SV009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-06-19
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2018-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. Dessutom krävs kunskaper och färdigheter i svenska motsvarande Swedish for Academics 1.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som uppdragsutbildning för för internationella forskare, lärare och stipendiater vid Uppsala universitet.

Mål

Kursen syftar till att internationella forskare, lärare och stipendiater med utländsk förutbildning och annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)

Efter genomgången kurs ska studenterna

 • visa kännedom om och i viss mån kunna tillämpa grundläggande grammatiska strukturer i svenskan
 • ha ett ordförråd av vardagliga ord och fraser
 • kunna läsa och förstå lärobokstexter men även notiser och kortare artiklar av olika slag samt enklare skönlitterära texter
 • kunna på ett enkelt sätt skriftligt redogöra för och kommentera olika fakta, åsikter och egna erfarenheter

Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)

Efter genomgången kurs ska studenterna

 • kunna återberätta egna upplevelser och händelser
 • kunna hålla korta presentationer om kända ämnen
 • kunna följa med och delta i enklare samtal och diskussioner om kända ämnen
 • kunna översiktligt förstå vad som sägs i t.ex. radio- och tvprogram som inte ställer alltför höga krav på längre sammanhang och förkunskaper

Innehåll

Systematisk genomgång och träning av grundläggande grammatiska strukturer och uttalsprinciper. Läsning dels av lärobokstexter, dels av enklare autentiska texter. Uttalsövningar. Hörförståelseövningar. Kortare övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Introduktion till svenskt samhälle och kulturliv.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet 4.5 hp
Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet 3.0 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med ett hörförståelseprov vid slutet av kursen. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Literature

 • Svenska i Engelska parken 2

  Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2019

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan