Kursplan för Medicinsk fysik och teknik

Medical Physics and Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG050
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  60 hp fysik eller teknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara biologiska effekter och risker av joniserande strålning
 • förklara principerna för strålbehandling av tumörer
 • redogöra för olika strålningsdetektorers funktion
 • redogöra för nuklidtekniska mätmetoder
 • utföra grundläggande dosberäkningar
 • redogöra för planar-röntgen
 • redogöra för och förklara olika tomografiska bildmetoder baserat på röntgen, kärnspinnsresonans och nuklidteknik
 • redogöra för principerna för ultraljudsundersökningar
 • redogöra för olika teknikers fördelar och begränsningar samt diskutera användning av dessa inom medicin

Innehåll

Kursen skall ge de studerande kunskaper i fysikaliska metoder med medicinsk-tekniska tillämpningar. Följande tekniker och områden behandlas: Röntgenrör och diagnostisk röntgen. Acceleratorteknik för tumörbehandling. Tomografiska metoder för medicinska bilder som PET (Positron Emission Tomography), SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography), CT (Computed Tomography) och MR (Magnetic Resonance). Ultraljud. Joniserande strålnings kemiska och biologiska verkan. Dosimetriska beräkningar. Riskuppskattningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och obligatoriska studiebesök: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Skandionkliniken, eller motsvarande.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp). Närvaro vid studiebesök och aktivt deltagande vid problemredovisning.

(1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.