Kursplan för Engelska C1

English C1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Engelska A1 och Engelska B1
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kompetens att genomföra en självständig undersökning och redovisning av ett begränsat ämne inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap. Studenten ska även ha ytterligare fördjupade kunskaper inom något av områdena engelskspråkig litteraturvetenskap, eller engelsk språkvetenskap.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna anlägga ett analytiskt arbetssätt
 • visa grundläggande kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande
 • självständigt kunna formulera och avgränsa en problemställning, samt välja passande primärkällor
 • kunna söka vetenskaplig litteratur
 • kunna kritiskt värdera såväl primärmaterial som sekundärkällor
 • visa insikter i ett valt ämnesområde och kritiska frågeställningar inom detta område
 • visa kännedom om vissa litteraturvetenskapliga alternativt språkvetenskapliga teorier
 • kunna behandla en avgränsad frågeställning i en uppsats, på korrekt engelska, med beaktande av vetenskaplig metod och vedertagna principer för utformningen
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner och genomföra presentationer av det egna arbetet
 • kunna självständigt genomföra en opposition på ett examensarbete
 • kunna självständigt genomföra ett försvar av det egna examensarbetet
 • kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart, strukturerat sätt

Delkurs 2. Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna visa god insikt i självbiografigenren och dess varianter
 • kunna visa medvetenhet om genusperspektivets och etnicitetens betydelse i texter tillhörande genren
 • kunna visa viss förtrogenhet med den kritiska diskussionen kring genren självbiografi
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Delkurs 3. Engelsk litteratur: tradition och förnyelse (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa goda insikter i 1800-talsromanen och valda litterära verk från modernismen
 • visa goda kunskaper om litterära genrer
 • visa insikter i olika litteraturteoretiska perspektiv
 • visa kännedom om kritiska perspektiv såsom genusteori och postkolonialism
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Delkurs 4. Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna använda korrekt  sociolingvistisk terminologi för att redovisa social och situationell variation i engelska
 • kunna använda korrekt terminologi inom pragmatik för att beskriva situationellt betingad variation i det engelska språket
 • kunna uppvisa kunskap om viktiga teorier och ramar som används vid forskning i pragmatik och sociolingvistik
 • kunna redogöra för viktiga forskningsresultat i pragmatik och sociolingvistik
 • kunna självständigt genomföra ett forskningsprojekt baserat på autentiska språkdata
 • kunna självständigt författa en vetenskaplig uppsats
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Delkurs 5. Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från elne mycle till with great zeal (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna namnge och beskriva viktiga morfologiska och syntaktiska egenskaper hos forn- och nuengelskan
 • kunna identifiera morfologiska och syntaktiska strukturer i forn- och nuengelska
 • kunna diskutera morfologiska och syntaktiska ämnen på korrekt engelska både muntligt och i skrift
 • kunna analysera autentisk forn- och nuengelsk text med avseende på morfologi och syntax
 • kunna konstruera korta textstycken på forn- och nuengelska enligt givna morfologiska och syntaktiska specifikationer
 • kunna jämföra och kontrastera olika redogörelser för engelsk morfologi och syntax i sekundärkällor
 • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Innehåll

Kursen består av en fast delkurs, ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Därutöver väljer studenten ytterligare två av flera alternativa fördjupande delkurser om 7,5 hp. I delkurs 1, Examensarbete, förekommer tre huvudinriktningar: amerikansk litteratur, engelsk litteratur och engelsk språkvetenskap.

Delkurs 1. Examensarbete 15.0 hp

Delkursen ger en allmän bakgrund till ett givet ämnesområde inom någon av huvudinriktningarna, samt behandlar relevanta frågor rörande vetenskapligt skrivande och metod, enskilt eller i grupp.

Ämnesval inom ämnesområdet, som kan variera från termin till termin, sker i samråd mellan studenten och läraren/handledaren.

Exempel på ämnesområden med amerikansk eller engelsk litteraturvetenskaplig inriktning: litteraturkritiska, litteraturhistoriska, litteratursociologiska och litteraturpedagogiska problem.

Exempel på ämnesområden med språkvetenskaplig inriktning: valda problem inom fonologi, grammatik, variationsanalys, språkhistoria, språksociologi, textlingvistik, vokabulär, namnforskning, översättning, språkpedagogik, språkmetodik.

I undantagsfall kan, efter samråd med läraren/handledaren, ämne utanför de givna ämnesområdena accepteras. Efter ämnesvalet vidtar individuell handledning av examensarbetet. Examensarbetet ventileras i normalfallet vid ett seminarium, där en eller flera studenter har till uppgift att lägga fram synpunkter på arbetet.

Delkurs 2. Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu 7.5 hp

Delkursen analyserar valda amerikanska litterära verk från mitten av 1600-talet till nutiden. Texterna härrör från ett vitt spektrum omfattande skönlitterära berättelser och lyrik, mer traditionella självbiografier samt hybridformer. Tonvikten ligger på frågeställningar kring ”sanning”, kön, ras, etnicitet och moral. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Delkurs 3. Engelsk litteratur: tradition och förnyelse 7.5 hp

Delkursen analyserar valda engelska litterära verk med tonvikt på 1800-talsromanen och olika genrer inom modernismen. Samhällsutvecklingens inverkan på och spegling i litteraturen beaktas liksom det kultur- och litteraturhistoriska perspektivet. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Delkurs 4. Språkgemenskaper, talare, texter 7.5 hp

Delkursen undersöker hur användningen av engelskan varierar med kontextuella faktorer. Genom att tillämpa teorier och analysmodeller från pragmatik och sociolingvistik studeras hur språkanvändare förmedlar betydelser, utför handlingar, visar tillhörighet i språkgemenskaper och visar sin identitet genom tal och skrift. I den pragmatiska delen av kursen undersöks hur betydelse påverkas av kontexten och hur talare använder språket för uppnå sina mål. I den sociolingvistiska delen av kursen analyseras de språkliga resurser som talare använder för att visa samhörighet med en viss grupp och för att uttrycka sin identitet. Studenterna använder främst kvalitativa metoder för att utföra hemuppgifter och kortare forskningsprojekt.

Delkurs 5. Att undersöka forn- och nuengelskans struktur 7.5 hp

Delkursen behandlar morfologi och syntax i engelska texter från två tidsperioder. Medan böjningsändelser spelade en viktig roll i fornengelskans grammatik kännetecknas dagens engelska av strukturer där ordföljd och formord är av stor vikt. Studenterna undersöker sålunda morfologiska och syntaktiska aspekter av forn‑ och nuengelska texter. Genom självständiga forskningsprojekt lär sig studenterna också att tillämpa morfosyntaktiska analysmetoder på autentiska texter för att beskriva engelskans struktur.

Undervisning

Delkurs 1. Examensarbete
Gruppundervisning och individuell handledning. Handledning i delkurs 1 ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Alternativa delkurser, delkurs 2–5
Gruppundervisning.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Delkurs 1. Examensarbete
Examinationen avser produktionen och försvaret av ett examensarbete omfattande en undersökning av ett begränsat problem inom amerikansk eller engelsk litteraturvetenskap eller engelsk språkvetenskap, som redovisas på engelska i en uppsats med tillämpning av vedertagna principer för utformningen. Omfånget skall vara omkring 8000 ord. Därutöver skall varje student fullgöra en oppositionsuppgift.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa arbetets förutsättningar, uppläggning, genomförande och resultat och, i andra hand, arbetets utformning vad gäller uppfyllande av formella kriterier och språkriktighetskrav. Arbete som bedöms med betyget väl godkänd skall motsvara såväl vetenskapliga som språkliga kriterier på ett mycket väl utfört arbete.

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Delkurserna 2-5
Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på prov om tillsammans minst 20 hp.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska C2, C2L, C3, C4, C4L, HS3, HS4, HS5, T3 eller Examensarbete Engelska C/D.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. I undantagsfall kan särskild prövning förekomma.

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under de följande tre terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Handledning i Delkurs 1 ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 01, 2019

Delkurs 1. Examensarbete, 15 poäng

Amerikansk och engelsk litteraturvetenskaplig inriktning. Referens- och fördjupningsläromedel

 • Culler, Jonathan Literary theory : a very short introduction.

  Oxford: Oxford University Press, 2000, c1997

  Se bibliotekets söktjänst

Eget material inom valt ämnesområde.

Språkvetenskaplig inriktning. Basläromedel

 • Falk, Angela Thinking and writing in academic contexts : a university companion

  1. ed.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendium med språkvetenskapliga artiklar om metod och teori med särskild inriktning mot kontrastiva översättningsstudier samt studier om språk och kön. Därtill tillkommer eget material valt inom aktuellt ämnesområde.

Referensläromedel språkvetenskap

Delkurs 2. Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu, 7,5 hp

Baslitteratur

Urval poesi
I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Delkurs 3. Engelsk litteratur: tradition och förnyelse, 7,5 hp

Baslitteratur

 • Achebe, Chinua Things fall apart

  [New ed.]: London: Penguin in association with Heinemann African Writers Series, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carter, Angela Wise children

  [New ed.]: London: Vintage, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collins, Wilkie Sutherland, J. A. The woman in white

  New ed.: Oxford: Oxford University Press, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Conrad, Joseph Armstrong, Paul B. Heart of darkness : authoritative text, backgrounds and contexts, criticism

  4. ed.: New York ;a London: W.W. Norton, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gray, Alasdair. Poor things : episodes from the early life of Archibald McCandless M. D. Scottish public health officer

  [Paperback ed.]: London: Bloomsbury, c1992, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shakespeare, William; Hibbard, G. R. Hamlet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shelley, Mary Wollstonecraft; Hindle, Maurice Frankenstein : or the modern Prometheus

  Rev. ed.: London: Penguin, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waters, Sarah Fingersmith

  London: Virago, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

Delkurs 4. Språkgemenskaper, talare, texter, 7.5 hp

Baslitteratur

Delk. 5. Att undersöka forn- och nuengelskans struktur, 7,5 hp

Baslitteratur

 • Aarts, Bas English syntax and argumentation

  Fifth Edition.: London: Palgrave Macmillan, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hogg, Richard M.; Alcorn, Rhona. An introduction to Old English

  2nd ed.: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2012.

  Finns även som pocketupplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan