Kursplan för Flerspråkig läs-, språk- och litteracitetsutveckling (uppdragsutbildning)

Multilingual Development of Reading, Language and Literacy (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8PE058
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-04-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 38, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare. För denna kurs krävs kunskaper motsvarande svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en uppdragsutbildning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom flerspråkig språk- och kunskapsutveckling, läs-, skriv- och litteracitetsutveckling på ett andraspråk och bedömning av ett andraspråk i utveckling.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • problematisera förhållandet mellan språkutveckling, kunskapsutveckling och identitetsutveckling för flerspråkiga elever
 • redogöra för och problematisera elevers tidiga och fortsatta läs-, skriv- och litteracitetsutveckling ur ett andraspråksperspektiv
 • problematisera synen på flerspråkighet som resurs i läs- och skrivundervisning
 • planera och genomföra forskningsbaserad läs- och skrivundervisning enligt vedertagna språkdidaktiska principer i en språkligt och kulturellt heterogen skola
 • beskriva och kritiskt granska olika sätt att bedöma barns andraspråksutveckling samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 • tillämpa processorienterat reflekterande skrivande och samtal i det egna lärandet

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, med särskild fokus på läs- och skrivutveckling.
 
Kursen är indelad i fyra moduler:
 

 1. Flerspråkig språk- och kunskapsutveckling inleds med en genomgång av relationen mellan språk-, kunskaps- och identitetsutveckling för flerspråkiga elever. Modulens huvudinnehåll hämtas från klassrumsnära forskningsrön om arbetssätt med elever med svenska som andraspråk, i den svenska skolan
 2. Läs- och skrivutveckling för flerspråkiga elever sätter fokus på aktuell svensk och internationell forskning om flerspråkiga elevers läs-, skriv- och litteracitetsutveckling 
 3. Läs- och skrivundervisning för flerspråkiga elever ger tillfälle att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika didaktiska redskap i den egna undervisningen
 4. Bedömning av flerspråkiga elevers språkutveckling 

Undervisning

Kursen ges som fem kurstillfällen med föreläsningar, seminarier och workshops.  

Examination

Skriftlig och muntlig examination.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 38, 2018

Modul 1

 • Axelsson, M Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv

  Ingår i:

  Bjar, Louise; Liberg, Caroline Barn utvecklar sitt språk

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cummins, Jim Flerspråkiga elever : Effektiv undervisning i en utmanande tid

  Natur & Kultur Akademisk, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wedin, Åsa Språklig mångfald i klassrummet

  Stockholm: Lärarförlaget, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Modul 2

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Gudrun Transspråkande i praktik och teori

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Modul 3

 • Axelsson, Monica Att läsa och skriva på flera språk

  Ingår i:

  Laursen, Helle Pia Litteracitet och språklig mångfald

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (2015) s. 305-329

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  4., uppdaterade uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kaya, Anna; Persson, John Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

Modul 4

 • Bygga svenska: Ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 1-3 eller i årskurs 4-6 och tillhörande webbmaterial

  Skolverket, 2017

  Klicka här

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Totalt 1482 sidor.