Kursplan för Flerspråkig läs-, språk- och litteracitetsutveckling (uppdragsutbildning)

Multilingual Development of Reading, Language and Literacy (Contract Education)

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8PE058
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-04-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 38, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare. För denna kurs krävs kunskaper motsvarande svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en uppdragsutbildning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom flerspråkig språk- och kunskapsutveckling, läs-, skriv- och litteracitetsutveckling på ett andraspråk och bedömning av ett andraspråk i utveckling.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • problematisera förhållandet mellan språkutveckling, kunskapsutveckling och identitetsutveckling för flerspråkiga elever
 • redogöra för och problematisera elevers tidiga och fortsatta läs-, skriv- och litteracitetsutveckling ur ett andraspråksperspektiv
 • problematisera synen på flerspråkighet som resurs i läs- och skrivundervisning
 • planera och genomföra forskningsbaserad läs- och skrivundervisning enligt vedertagna språkdidaktiska principer i en språkligt och kulturellt heterogen skola
 • beskriva och kritiskt granska olika sätt att bedöma barns andraspråksutveckling samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 • tillämpa processorienterat reflekterande skrivande och samtal i det egna lärandet

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, med särskild fokus på läs- och skrivutveckling.
 
Kursen är indelad i fyra moduler:
 

 1. Flerspråkig språk- och kunskapsutveckling inleds med en genomgång av relationen mellan språk-, kunskaps- och identitetsutveckling för flerspråkiga elever. Modulens huvudinnehåll hämtas från klassrumsnära forskningsrön om arbetssätt med elever med svenska som andraspråk, i den svenska skolan
 2. Läs- och skrivutveckling för flerspråkiga elever sätter fokus på aktuell svensk och internationell forskning om flerspråkiga elevers läs-, skriv- och litteracitetsutveckling 
 3. Läs- och skrivundervisning för flerspråkiga elever ger tillfälle att utveckla kunskaper om och färdigheter i olika didaktiska redskap i den egna undervisningen
 4. Bedömning av flerspråkiga elevers språkutveckling 

Undervisning

Kursen ges som fem kurstillfällen med föreläsningar, seminarier och workshops.  

Examination

Skriftlig och muntlig examination.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 38, 2018

Modul 1

 • Axelsson, M Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv

  Ingår i:

  Bjar, Louise; Liberg, Caroline Barn utvecklar sitt språk

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cummins, Jim Flerspråkiga elever : Effektiv undervisning i en utmanande tid

  Natur & Kultur Akademisk, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wedin, Åsa Språklig mångfald i klassrummet

  Stockholm: Lärarförlaget, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Modul 2

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Gudrun Transspråkande i praktik och teori

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Modul 3

 • Axelsson, Monica Att läsa och skriva på flera språk

  Ingår i:

  Laursen, Helle Pia Litteracitet och språklig mångfald

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  (2015) s. 305-329

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  4., uppdaterade uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kaya, Anna; Persson, John Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

Modul 4

 • Bygga svenska: Ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 1-3 eller i årskurs 4-6 och tillhörande webbmaterial

  Skolverket, 2017

  Klicka här

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Totalt 1482 sidor.