Kursplan för Cellbiologi fördjupningskurs 2

Cell Biology 2

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MC522
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-12-19
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Grundläggande cellbiologisk kurs samt Cellbiologisk fördjupningskurs I, 7,5 hp, eller en annan motsvarande fördjupningskurs i cellbiologi. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk cellbiologi

Mål

Efter avslutad kurs kommer studenten kunna skriva en vetenskaplig rapport som bygger på förmåga att integrera och syntetisera biologiska orsakssammanhang. I förekommande fall ingår även tolkning av egna experimentella resultat.

Innehåll

Studenten kommer att under enskild handledning göra en fördjupningsstudie, antingen praktisk och teoretiskt eller rent teoretisk inom ett aktuellt cellbiologiskt ämne. Kursen utgöres av en studiekurs och/eller en experimentell del. Studiekursen omfattar kurslitteratur, som väljes i samråd med handledaren. Den experimentella delen utföres under handledarens överinseende.

Undervisning

Undervisningen skall utformas speciellt för varje studerande. Uppläggningen sker av institutionen tilldelad handledare. Kursens experimentella del sker inom ramen för ordinarie forskning på institutionen.
Studierna kan bedrivas som deltidsstudier.

Examination

Litteraturstudier och/eller det experimentella arbetet sammanfattas i en mindre uppsats skriven som ett vetenskapligt arbete. Handledaren svarar för bedömningen av denna.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.