Kursplan för Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation

The Organisation and Management of Swedish Health Care

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV172
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N, Folkhälsovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-14
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Syftet med kursen är att studenterna skall tillägna sig teoretiska såväl som praktiska kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras i Sverige.

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:

• Redogöra för vad som utmärker ett hälso- och sjukvårdssystem (i Sverige och internationellt)

• Förstå kopplingen mellan begreppen vårdbehov, vårdefterfrågan och vårdkonsumtion

• Redogöra för relevanta teorier kring styrning och policyprocessens olika faser (initiering, beslutsfattande, implementering, utvärdering)

• Känna till värdegrunden och målsättningar för den svenska hälso- och sjukvården samt dess historiska framväxt

• Känna till aktuella förändringstrender inom svensk hälso- och sjukvård

• Ha grundläggande kunskap om hur hälso- och sjukvården finansieras och vilken lagstiftning som gäller

• Ha grundläggande kunskaper om ledarskap i vården

• Ha kännedom om olika metoder för kvalitetssäkring och verksamhetsutvecklingsarbete

Innehåll

Kursen introducerar begreppsbildning och teoretiska utgångspunkter kring styrning och organisation av svensk hälso- och sjukvård. Relevanta teorier hämtas från ämnena hälso- och sjukvårdsforskning och förvaltningspolitik (ex. New Public Management; Nätverksstyrning och Multi-Level Governance). Genom teoretiska kunskaper om sjukvårdssystemet och dess styrning ges studenterna möjlighet att självständigt analysera empiriska fall.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

För godkänd kurs krävs, aktivt deltagande i seminarier, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Blomqvist, Paula (red) Vem styr vården? : Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

  Stockholm: SNS-förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Information om övrig litteratur ges vid kursstart.