Kursplan för Examensarbete i folkhälsovetenskap

Thesis in Public Health

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV379
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-06-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp. Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet, 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • självständigt kunna planera, genomföra, rapportera och presentera en vetenskaplig studie utifrån vetenskapsprocessens olika delar från problemformulering, frågeställningar, metod (inklusive forskningsdesign, datainsamlingsmetod samt analys), resultatredovisning och slutsats.
 • självständigt kunna tolka och redogöra för implementering av resultaten från den vetenskapliga studien.
 • självständigt kunna försvara och diskutera en ståndpunkt i en vetenskaplig diskussion.
 • självständigt kunna värdera och reflektera över aktuella vetenskapliga forskningsstudier inom folkhälsoområdet samt aktuell kunskapsutveckling
 • självständigt och kreativt kunna framföra vetenskapligt grundad kritik på ett systematiskt och pedagogiskt sätt

Innehåll

Utarbetande av projektplan

Genomförande av projektarbete

Författande av uppsats

Respondent och opponentskap

Undervisning

Enskilt arbete stöds genom handledning, gruppdiskussioner och seminarier.

Examination

Projektplan och uppsats granskas av opponenter och betygsätts av examinator. Uppsatsen försvaras vid ett offentligt seminarium. Godkänt opponentskap av annan students projektplan och uppsats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Du ska registrera din uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

Kursen ersätter 3FV294 Examensarbete i folkhälsovetenskap.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.