Kursplan för Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi

Current Topics in Digital Philology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN720
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-04-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ges inom masterprogrammet i språkteknologi och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 1. definiera begreppet digital humaniora (som ett akademiskt fält) och kritiskt värdera exempel på forskning inom detta fält;
 2. förklara forskningsfrågor och metoder som är typiska för olika delområden inom digital filologi (som skärningsområdet mellan filologi och digital humaniora), t.ex stylometri, synkron lingvistik, informationsextraktion i humanistisk forskning, analys av fiktion, och digital paleografi;
 3. kritiskt läsa och sammanfatta vetenskapliga texter inom fältet digital filologi;
 4. definiera och genomföra studier i olika delområden inom digital filologi.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Redovisning av laborativa uppgifter. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Examinationens deluppgifter meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.