Kursplan för Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik

Meeting Health Challenges with Citizen and Interprofessional Collaboration: Theory and Practice

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3HI002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-11-07
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 04, 2018
 • Behörighet: 120 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som en del av Uppsala universitets arbete inom EIT Health och vänder sig till studenter på yrkesprogram med relevans för individers hälsa och välmående, t.ex. medicin, vårdvetenskap, farmaci, psykologi, folkhälsa, kostvetenskap, teologi, socialt arbete, medicinsk teknik, teknikvetenskap och informationsteknik.
Under kursen ska studenterna planera, genomföra och utvärdera en relevant medborgaraktivitet genom arbete i tvärvetenskapliga team.

Mål

Denna tvärvetenskapliga kurs syftar till att ge studenter kompetenser för att identifiera behov, generera idéer och testa lösningar för att möta folkhälsoutmaningar. Kursen ger kunskaper, verktyg och praktisk erfarenhet av utåtriktade aktiviteter med syfte att stärka individers självledarskap samt återföra relevanta utmaningar inom hälsoområdet till utbildning och forskning.
Efter avslutad kurs förväntas studenten:
Kunna planera, genomföra och utvärdera tvärvetenskapligt samarbete.
Visa en teoretisk förståelse för hur samarbete påverkar lärande och påverkas av konflikt, maktrelationer och gruppdynamik.
Kunna involvera och engagera allmänheten i frågor med relevans för förbättrad hälsa.
Kunna använda formativa och summativa utvärderingsverktyg för att mäta processkvalitet och resultat av medborgaraktiviteter.
Kunna förklara hur patient- och medborgarmedverkan (PPI) kan tillämpas i  forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningar för att effektivt och framgångsrikt i tvärvetenskapliga grupper driva projekt och lösa problem. Praktiska och teoretiska verktyg för samarbete, behovsidentifikation, idéskapande, testande och förståelse hur man utvecklar och implementerar produkter och interventioner tränas genom arbete i team. Kärnkompetenser inom processdesign och förenkling utvecklas genom praktisk träning i kombination med teoretisk reflektion och återkoppling från medstudenter och kursledare. Under kursens gång utvecklar studenterna en utåtriktad aktivitet som genomförs i anslutning till ett större publikt evenemang där allmänheten möts för att diskutera utmaningar och behov för ökad hälsa. Kursen behandlar även hur och varför PPI är viktigt för att utveckla meningsfulla lösningar på hälsoutmaningar.

Undervisning

Undervisningen sker på kvartsfart i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt utåtriktad aktivitet(er) där medborgare möts vid större publika evenemang.

Examination

Formativa bedömningar genomförs genom självvärderingar och feedback från medstudenter och kursledare. Studenterna kommer systematiskt att logga in sina reflektioner i en dagbok för att kunna följa sitt lärande.
Studenterna kommer dessutom att granskas utifrån individuella skriftliga rapporter där de kommer att reflektera över samarbetsprocessen och den genomförda utåtriktade aktiviteten.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
Deltagande i seminarier, gruppövningar och utåtriktade aktiviteter är obligatoriska.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.