Kursplan för Praktik

Placement

 • 20 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT976
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-04-10
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: Kursen Praktik är bara tillgänglig för studenter på Masterprogrammet i International Humanitarian Action.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ramen för Masterprogrammet i International Humanitarian Action, 120 hp.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att delta i så många aspekter som möjligt av arbetet i organisationer som är involverade i internationell humanitär verksamhet. Studenterna förväntas bli utbildade i att förstå och reagera på olika problem som uppstår i internationellt humanitärt arbete, samt att utveckla strategier för att finna lösningar på olika utmaningar som humanitära handlingsorganisationer står inför. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha:

 • demonstrerad förmåga att formulera adekvata och etiskt rimliga rekommendationer för humanitära åtgärder som grundas i de humanitära principerna och värderingarna samt översätta dem på ett innovativt och praxisinriktad sätt så att de kan tillämpas inom politik, strategier och programstyrning
 • en kritisk förståelse av de humanitära principerna och normerna samt det problematiska i dilemman som de kan ingå i
 • en förmåga att ta ansvar för att specificera tydliga etiska normer som är påverkade av de humanitära principerna, värdena och professionella etiska koder; förmågan att innovativt och korrekt applicera de humanitära principerna och normerna på dilemman i komplexa och osäkra kontexter
 • en högt specialiserad kunskap och en kritisk förståelse av humanitära begrepp och teorier, innovativ expertis om ett aktuellt tema inom humanitär verksamhet samt en tvärvetenskaplig förståelse för tematikens politiska, juridiska, antropologiska, folkhälso- och förvaltningsmässiga aspekter
 • specialiserad kunskap om hur man kan begreppsliggöra, tolka och kritiskt analysera komplexa humanitära kriser och interventioner på basis av olika källor med syfte att generera ny interdisciplinär expertis för att hjälpa till att lösa komplexa humanitära problem
 • en demonstrerad förmåga att relatera sina egna forskningsinsikter till en bredare kontext av humanitärt arbete samt en öppen attityd till att införskaffa ny kunskap och större förståelse  om yrkesrelaterad och akademisk utveckling inom humanitärt arbete
 • en grundlig förståelse av personliga säkerhetsrisker inom humanitärt fältarbete och möjliga tekniker och strategier för att minska effekterna av externa stressfaktorer
 • specialiserad problemlösningsförmåga för att främja den bästa och säkraste responsen i humanitära krissituationer när det gäller personliga och sociala konsekvenser samt förutsebara skador vid humanitära insatser
 • förmåga att agera fast och lämpligt i osäkra situationer, enligt säkerhetsbestämmelser och med beaktande av råd från säkerhetskällor och andra intressenter
 • en rad olika coachnings- och ledarskapsförmågor som hjälper till att noggrant bedöma relevanta faktorer för beslutsfattande när det gäller operativt sammanhang, möjliga effekter och risker och det bästa sättet för framgångsrikt genomförande av strategiska beslut
 • en högspecialiserad kunskap om aktörernas och intressenternas mångfald, deras interaktion och konkurrens och en grundlig förståelse för vikten av samordning mellan olika nivåer inom det humanitära systemet
 • förmågan att lyssna på mottagare och intressenter och ta hänsyn till deras överväganden, att kommunicera humanitär expertis och forskningsresultat på ett strukturerat och begripligt sätt till specialister och icke-specialister i en multikulturell humanitär miljö samt förmågan att odla respektfulla relationer när det finns kultur- och könsskillnader och att samarbeta i en strävan efter ömsesidig nytta eller kompromisslösningar
 • förmågan att involvera partners och medarbetare på olika beslutsnivåer och agera på ett ansvarsfullt sätt angående egna beslut; förmågan att aktivt bidra till gruppsammanhållningen, balanserad arbetsfördelning och främjandet av en god atmosfär och sammanhållning i gruppen i syfte att uppnå ett gemensamt mål
 • en högt specialiserad kunskap om och kritisk förståelse för hur humanitärt arbete kan påverka krisdrabbade människors behov och rättigheter samt intressena av relevanta aktörer inom en viss regional yrkeskontext
 • specialiserad problemlösarförmåga som kombinerar interdisciplinära kunskaper och förståelse för spektrumet av behov och förmågor hos en krisdrabbad grupp i en viss regional kontext som syftar till att skapa relevanta, evidensbaserade och effektiva åtgärder
 • förmågan att lära sig från tidigare erfarenheter och identifiera möjligheter för att lösa humanitära dilemman; förmågan att föreslå nya arbetsmetoder för att öka effektivitet och ansvarstagande i komplexa och oförutsägbara miljöer.

Innehåll

Studenterna får möjlighet att göra en praktik inom nationell eller internationell statlig eller icke-statlig organisation relaterad till fältet humanitärt arbete.

Studenter måste skriva under ett praktikavtal med universitetet samt organisationen innan praktiken startar. Praktiken kan genomföras i eller utanför Sverige.
 

Undervisning

Handledning tillhandahålls av praktikorganisationen.
 

Examination

Studenten måste skriva en akademisk och analytisk rapport om praktiken på minst 4000 ord. Studentens handledare i organisationen ska också skicka in en ifylld utvärderingsblankett.
Betyg: VG, G och U.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Övriga föreskrifter

Innan studenten börjar praktiken ska den godkännas och ett avtal undertecknas. Praktiken kan erkännas om studenten har en lång dokumenterad arbetslivserfarenhet från HA-fältet eller kan visa aktiviteter som liknar en praktik i HA. Programsamordnaren bestämmer om studenten uppfyller kraven för erkännande. Studenten kan också välja att göra en skriftlig rapport istället för praktik. Rapporten måste vara minst 7 500 ord långt och behandla ett ämne som är relevant för humanitära åtgärder.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.