Kursplan för Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria

Art History B: Swedish and Scandinavian History of Art

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Konstvetenskap A
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

 • ha baskunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från medeltid till nutid
 • ha kännedom om ämnets historiografi, teoribildning och metodologi
 • kunna muntligt och skriftligt presentera ett verk/objekt och en problemformulering
 • kunna skriva en elementär konstvetenskaplig uppsats.

Innehåll

Kursen behandlar olika former av bildkonst, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och Norden från tiden omkring 1100 till nutid. Kursen berör också ämnets historiografi, nyare konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Genom övningar i bildanalys förmedlas träning i att verbalt beskriva, karakterisera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader och miljöer från ovan nämnda tidsperiod. Kursen innehåller också ett uppsatsmoment där studenten under handledning gör sina första erfarenheter som skrivande konsthistoriker. Kursens ämnesmässiga och teoretiska innehåll tillsammans med uppsatsmomentet ger grundläggande förutsättningar för den som önskar gå Konstvetenskap C – konstvetenskaplig teori och metod.

Delkurs 1. Konsthistorisk översikt ca 1100-1700, 10 hp
Delkurs 2. Konsthistorisk översikt ca 1700-1900-talets slut, 10 hp
Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, bildanalyser, textseminarier, exkursioner, studiebesök och uppsatshandledning. Obligatorisk närvaro på föreläsningar och seminarier. Alternativa studievägar medges ej. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination på delkurs 1 och 2 sker genom skriftliga tentamina bestående av kunskapsfrågor jämte bildanalysrelaterade uppgifter. Dessutom redovisas viss kurslitteratur muntligt vid obligatoriska seminarier eller i form av skriftliga referat. Delkurs 3 utgörs av ett obligatoriskt seminarium jämte författandet av en vetenskaplig seminarieuppsats. Uppsatsen presenteras av författaren och diskuteras med medstuderande vid ett proseminarium. Då möjlighet ges kan studenten även arbeta med konstnärliga tekniker och skriva rapport i uppsatsform över erfarenheter och iakttagelser. Resultaten av kursens tre enskilda delkurser och kursen i dess helhet bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid delkursernas start skall betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Perioden ca 1000-1700, 10 hp

Huvudlitteratur

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  1992 eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1000-1800

  Stockholm: Norstedt i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, 2015

  s. 1-303

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Danbolt, Gunnar Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag

  2. utg.: Oslo: Det Norske samlaget, 2001

  2001 eller senare upplaga. s. 33-149

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  s. 1-258

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nørregård-Nielsen, Hans Edvard Dansk kunst. 1

  4. udg.: København: Gyldendal, 1983

  s. 11-140

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur

 • Bengtsson, Herman Självförhärligande, fromhet och vidskepelse : Om medeltida arkitektavbildningar

  Ingår i:

  ICO Iconographisk Post

  (2015) nr. 3

  s. 17-31

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berggren, Lars Gustav II Adolfs många skepnader : Miles Christi, lejonkung, romersk kejsare & landsfader

  Ingår i:

  ICO Iconographisk Post

  (2015) nr. 2

  s. 66-90

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansen, Kenth Vem satt på läktaren? : Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn

  Ingår i:

  Fornvännen

  vol. vol. 178 (2013)

  s. 178-195 Digitalt tillgänglig via http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsén, Anna Det medeltida vapenhuset : om benämningen och användningen

  Ingår i:

  Fornvännen

  (1984) nr. 181

  s. 181-194 Digitalt tillgänglig via http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Piltz, Anders Himlastormande och jordnära

  Ingår i:

  Augustsson, Jan-Erik Signums svenska konsthistoria. : [Bd 4] Den gotiska konsten

  Lund: Signum, 1996

  (1996) s. 9-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svanberg, Jan Stenskulpturen

  Ingår i:

  Karlsson, Lennart Signums svenska konsthistoria. : [Bd 3] Den romanska konsten

  Lund: Signum, 1995

  s. 116-227, 112 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tångeberg, Peter De medeltida väggmålningarna i Kils kyrka i Närke

  Ingår i:

  Fornvännen

  vol. vol. 184 (2014)

  s. 184-196 Digitalt tillgänglig via http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tångeberg, Peter Madonnan i Stora Malms kyrka i Södermanland och omarbetning av skulpturer under medeltiden

  Ingår i:

  Fornvännen

  (2007) nr. 1

  s. 7-27 Digitalt tillgänglig via http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vasilyeva, Svetlana Bysantinska traditioner i Gotlands konst under 1100-talet

  Ingår i:

  Fornvännen

  (2009) nr. 2

  s. 97-111 Digitalt tillgänglig via http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wahlberg Liljeström, Karin Makt, tanke, rum - aspekter på den stormaktstida rumsdispositionen

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  vol. vol. 77 (2008) nr. 4

  s. 209-217

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åman, Anders Kyrkobyggandet i det långa perspektivet

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  (1991) s. 9-18, 10 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ångström Grandien, Inga Lena Det profana måleriet

  Ingår i:

  Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 351-427, 76 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Avitsland, Kristin B En blandet fornøjelse : Stilbegreppet i dagens kusthistoriske praxis

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift

  (2006) nr. 74/1

  sid. 2-11 Finns tillgänglig digitalt via http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00233600510027902?needAccess=true

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Perioden 1700-2010, 10 hp

Huvudlitteratur

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel; Waldhör, Ivo Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register.

  2., [revid.]uppl.: Lund: Studentlitt., 1976 ; (Lund, 1976

  1992 eller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahl, Zandra På andra sidan lera

  Ingår i:

  Zetterlund, Christina; Hyltén-Cavallius, Charlotte; Rosenqvist, Johanna Konsthantverk i Sverige. : D. 1

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2015

  s. 149-157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1000-1800

  Stockholm: Norstedt i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, 2015

  s. 305-429

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedoire, Fredric Den svenska arkitekturens historia. : 1800-2000

  Stockholm: Norstedts i samarbete med Stockholms byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Danbolt, Gunnar Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag

  2. utg.: Oslo: Det Norske samlaget, 2001

  s. 153-306

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Key, Ellen Jansson, Hedda Skönhet för alla

  1. utg. / b med förord av Claudia Lindén ; moderniserad och tolkad av Hedda Jansson: Ödeshög: Ellen Keyinstitutet, 2006

  Kapitel 1, "Skönhet i hemmen", s. 3-31 Kapitel 2, "Vardagsskönhet", s 31-36

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Rätt ISBN: 978-91-87896-88-0 (Signum/Atlantis förlag).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  s. 258-373

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nørregård-Nielsen, Hans Edvard Dansk kunst. 1

  4. udg.: København: Gyldendal, 1983

  s. 153-304, 404-439

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ruskin, John The seven lamps of architecture : [Illustr.]

  London: 1849

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Papanek, Viktor: Design for the Real World: "Preface to First edition." "Preface to Second edition" s ix-xv
https://monoskop.org/File:Papanek_Victor_Design_for_the_Real_World_2nd_ed.pdf

Övrig litteratur

 • D'Alleva, Anne. Methods & theories of art history

  2. [updated] ed.: London: Laurence King, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette; Brinck, Ingar Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer.

  Lund: Signum, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Historier inom finsk konst Ala-Harja, Riikka; Anttonen, Erkki; Huusko, Timo; Itkonen, Juha; Kähkönen, Sirpa; Köngäs, Heidi; Mellais, Maritta; Ojanperä, Riitta; Paloposki, Hanna-Leena; Rönkä, Matti; Utriainen, Anu; Metsola, Satu; Cederqvist, Barbara; Punnonen, Maria; Westö, Mårten Pettersson, Susanna

  [Helsingfors]: Ateneum Finland's Nationalgalleri, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zetterlund, Christina; Hyltén-Cavallius, Charlotte; Rosenqvist, Johanna Konsthantverk i Sverige. : D. 1

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rausing, Birgit Måleriet

  Ingår i:

  Ahlstrand, Jan Torsten Signums svenska konsthistoria. : [Bd 11] Konsten 1890-1915

  Lund: Signum, 2001

  s. 203-335, 133 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steorn, Patrik Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  s. 61-71.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderlind, Solfrid Betraktarens betydelse : Professorsinstallationsföreläsning 26 april 2002

  Ingår i:

  Föreningen Valör, Valör : konstvetenskapliga studier.

  (2002) nr. Nr 3-4 s. 4 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Taylor, Melanie Peter (A Young English Girl)? : Visualizing Transgender Masculinities?

  Ingår i:

  Morell, Abelardo Camera obscura

  1st ed.: New York, NY: Bulfinch Press, 2004

  vol. 19 (2004) s. 46 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Uppsats, 10 hp

 • D'Alleva, Anne. Methods & theories of art history

  2. [updated] ed.: London: Laurence King, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom läses uppsats-PM från institutionen samt två doktorsavhandlingar som framlagts vid institutionen.