Kursplan för Det konstvetenskapliga fältet

The Art Historical Field

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Filosofie kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i masterprogram i humaniora, konstvetenskaplig inriktning.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha fördjupad kännedom om villkoren för olika typer av konstvetenskaplig verksamhet samt deras inomvetenskapliga men även samhälleliga funktion och position. Kursen är obligatorisk för den som studerar inom historisk-filosofiska fakultetens masterprogram inriktning konstvetenskap.

Innehåll

Kursen presenterar och problematiserar olika konstvetenskapliga verksamheter inom det konstvetenskapliga fältet. Med anknytning till masterprogrammets inledande kurs för konstvetare kring teori- och metodfrågor skapas på denna kurs större medvetenhet om hur olika verksamhetsområden genererar olika typer av kunskap och mening. Lika viktigt är att studenten inom kursen kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare (olika typer av författarskap, museiverksamhet, kulturarvs- och bevarandeideologier, praktik etc.) samt arbetsområden som rör ”konst och samhälle” (konstpedagogik, verksamheter på kommunal, landstings- eller statlig nivå, konstmarknaden etc.).

Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska seminarier, föreläsningar och studiebesök. Den betygsskala som tillämpas är Godkänd och Underkänd.

Examination

Skriftlig rapport över studiebesök kopplat till relevant kurslitteratur.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisning för hur obligatoriska moment ska tas igen.
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Arvidsson, Kristoffer När konsten inte talar för sig själv. : Konstmuseer och pedagogik.

  Ingår i:

  Arvidsson, Kristoffer; Werner, Jeff Konstpedagogik = Art education

  Göteborg: Göteborgs konstmuseum, 2011

  vol. Skiascope 4 (2011) s. 24-116

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsmo, Emilie; Lindblad, Jakob; Widmark, Henrik De kyrkliga kulturarven : aktuell forskning och pedagogisk utveckling

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2014

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edman, Victor 1900-talet går till historien : Om etableringen av ett nytt kulturarv

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  vol. 62 (2011) s. 78-90

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hällgren, Anna-Maria Skåda all världens uselhet : visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur

  Möklinta: Gidlund, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönsson, Dan Estetisk rensning. Bildstrider i 2000-talets Sverige

  10000. uppl.: 10tal Bok, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Åsa B Det är underligt att man är i Afrika : Sigrid Derkerts vistelse i Algeriet

  Ingår i:

  Rohdin, Mats; Öhrner, Annika Att alltid göra och tänka det olika : Siri Derkert i 1900-talet

  Stockholm: Kungliga biblioteket, 2011

  s. 93-133

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mellander, Cathrine Mot ett vidgat kulturarv : Erfarenheter från English Heritage

  Ingår i:

  Bebyggelsehistorisk tidskrift

  vol. 62 (2011) s. 62-77

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jewson, William; Perers, Maria Linton, Agneta Tumult : dialog om ett konsthantverk i rörelse

  Gustavsberg: Gustavsbergs konsthall, 2009

  I urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Werner, Jeff; Björk, Tomas Arvidsson, Kristoffer Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture

  Göteborg: Göteborgs konstmuseum, 2014

  s. 12-177

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öhrner, Annika Barbro Östlihn & New York : konstens rum och möjligheter

  Göteborg: Makadam, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare 200 sidor som specificeras senare.