Kursplan för Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck

Staging: Visual Articulations of Cultural Heritage

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV025
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-04-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen syftar till att ge studenten metodologiska verktyg och analytiska färdigheter för att undersöka och i muntlig form redogöra för visuellt material kopplat till kulturarv och plats, kunskaper som är användbara både inom akademisk forskning och yrkesverksamhet inom till exempel museer, arkiv, arkeologi, kulturarvssektorn samt närliggande fält.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för, förstå och diskutera olika begrepp och bruk kopplade till kulturarv, historia och plats, samt dess visuella uttryck,
 • förstå och använda teoretiska verktyg och analytiska redskap som presenteras inom kursen för att analysera lokalt, regionalt och globalt visuellt material kopplat till kulturarv,
 • presentera självständiga analyser av visuella uttryck för kulturarv, både i skriftlig och i muntlig form.

Innehåll

Kursen behandlar aktuella teoribildningar inom studiet av visuell kultur och det framväxande fältet för kritiska kulturarvsstudier. Kursen vill särskilt betona de sätt på vilka identitet, plats, globalisering och kulturarv visualiseras, inte bara inom konst utan också genom arkiv, kulturmiljöer, landskap, institutioner, marknadsföring, digitala och visuella media. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Undervisning

I kursen ingår obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshops och exkursioner. Studenterna ska utföra både muntliga presentationer och skriftliga uppgifter inom ramen för kursen. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Den betygsskala som tillämpas är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Kursen består av obligatoriska moment. I examinationen ingår ett aktivt deltagande i seminarier och färdigställande av uppgifter. Det slutgiltiga betyget avgörs efter en sammanvägning av resultaten från de obligatoriska momenten.
För betyget godkänd krävs att studenten aktivt deltar i kursens olika moment samt att alla uppgifter bedöms uppnå betyget godkänd. För betyget väl godkänd krävs att studenten visar på självständighet samt en särskilt god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera och se samband samt kunna resonera för sina ställningstaganden och redogörelser kring ämnesområdet.
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska kompenseras.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Dicks, Bella. Culture on display : the production of contemporary visitability

  Berkshire, England: Open University Press, 2004

  ca 150 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harrison, Rodney Heritage : critical approaches

  Milton Park, Abingdon: Routledge, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holtorf, Cornelius From Stonehenge to Las Vegas : archaeology as popular culture

  Walnut Creek, CA: Altamira Press, cop. 2004

  ca 25 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löfgren, Orvar. On holiday : a history of vacationing

  Berkeley: University of California Press, c1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Convery, Ian; Corsane, Gerard; Davis, Peter Making sense of place : multidisciplinary perspectives

  Woodbridge: Boydell, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Knell, Simon J. National museums : new studies from around the world

  Abingdon : Routledge: 2011

  ca 100 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Graham Photography and travel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waterton, Emma. The semiotics of heritage tourism

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Waterton, Emma; Watson, Steve The Palgrave handbook of contemporary heritage research

  Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur omfattande ca 200 sidor kan komma att läggas till av kursens lärare.