Kursplan för Dräkt- och interiörhistoria

History of Dress and Interiors

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV810
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och inredningskonsten under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick, konst- och interiörhistoria ska studenten ha kunskap om de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500-1900. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av kulturhistoriskt material från ovanstående period, samt ha förståelse för hur val av perspektiv utifrån klass och genus påverkar vår förståelse av historiska epoker. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, muséer och media samt som grund för vidare utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd. Varje tidsepok studeras ur såväl ett konst- som dräkthistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som diskrepansen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer, aspekter på genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Moment 1. 1500-talets hovkultur, 4,5 hp
Moment 2. Yppighet och prakt under 1600-talet, 9 hp
Moment 3. 1700-talets mode och miljöer, 9 hp
Moment 4. Borgerlig kultur, industrialism och nationalromantik under 1800-talet, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och med andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora och genom skriftlig tentamina. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Moment I, 1500-talets hovkultur

 • Burgess Williams, Allyson Silk-Clad Walls and Sleeping Cupids: A Documentary Reconstruction of the Living Quarters of Lucrezia Borgia, Duchess of Ferrara

  Ingår i:

  Consavari, Elizabeth Carroll; Miller, Stephanie R.; Campbell, Erin J. Early Modern Italian Domestic Interior, 1400–1700: Objects, Spaces, Domesticities [Elektronisk resurs]

  Ashgate Publishing Group, 2013

  (2013) s. s. 175–190

  s. 175-190 Artikeln finns tillgänglig som pdf-fil i e-klassrummet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 74-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ribeiro, Aileen Clothing art : the visual culture of fashion, 1600-1914

  New Haven: Yale University Press, [2017]

  s. 1-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York, NY: Penguin Books, 1987

  s. 1-66. Penguin 1987 eller senare utgåva. Finns även på svenska under titeln "Hemmet", 1988 - 288 s. Kan sökas på antikvariat

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 5] Renässansens konst

  Lund: Signum, 1996

  s. 181-196, 224-236, 244-280

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vincent, Susan Dressing the elite : clothes in early modern England

  Oxford: Berg, 2003

  s. 1-78 (kan möjligen ersättas med Carole Collier Frick: Dressing Renaissance Florence, Johns Hopkins University Press (2005)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer utifrån lärarens instruktioner.

Moment II, Yppighet och prakt under 1600-talet

 • Aneer, Cecilia Tailored Criticism: The Use of Renaissance and Baroque Garments as Sources of Information

  Ingår i:

  Gleba, Margarita; Munkholt, Cherine; Nosch, Marie-Louise B. Dressing the past

  Oxford: Oxbow, c. 2008

  16 s. Artikeln finns tillgänglig som pdf-fil i e-klassrummet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hollander, Martha Fashioning the Baroque Male

  Ingår i:

  Lyons, John D. The Oxford handbook of the Baroque

  New York, NY: Oxford University Press, [2019]

  s. 1-40 Artikeln finns tillgänglig som pdf-fil i e-klassrummet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holm, Julia How to Dress a Female King: Manifestations of Gender and Power in the Wardrobe of Christina of Sweden

  Ingår i:

  Griffey, Erin Sartorial politics in early modern Europe : fashioning women

  Amsterdam: Amsterdam University Press, [2019]

  Artikeln finns tillgänglig som pdf-fil i e-klassrummet.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 103-125

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ribeiro, Aileen Clothing art : the visual culture of fashion, 1600-1914

  New Haven: Yale University Press, [2017]

  s. 100-157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York, NY: Penguin Books, 1987

  s. 68-95 Penguin 1987 eller senare utgåva. Finns även på svenska under titeln "Hemmet", 1988 - 288 s. Kan sökas på antikvariat

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 9-31, 188-268

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Woodruff D Consumption and the making of respectability, 1600-1800

  New York: Routledge, 2002

  s. 1-86, 105-121, 130-138. Finns tillgänglig som e-bok för studerande vid Uppsala universitet (https://www.ub.uu.se/)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vincent, Susan Dressing the elite : clothes in early modern England

  Oxford: Berg, 2003

  s. 79-194

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weatherill, Lorna Consumer behaviour and material culture in Britain, 1660-1760

  2 ed.: London: Routledge, 1996

  s. 1-22, 92-190. Finns tillgänglig som e-bok för studerande vid Uppsala universitet (https://www.ub.uu.se/)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer utifrån lärarens instruktioner.

Moment III, 1700-talets mode och miljöer

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 8] Den gustavianska konsten

  Lund: Signum, 1998

  s. 20-46, 65-77, 82-85, 105-126, 263-276, 317-342, 348-383, 451-483

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brown, Carolina Den bekväma vardagen : kvinnor kring bord på 1700-talets Näs

  Stockholm: Carlssons, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dyer, Serena Material lives : women makers and consumer culture in the 18th century

  London: Bloomsbury Visual Arts, 2021

  s.1-47, 49-120, 123-159

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ilmakunnas, Johanna Ståndsmässig konsumtion : högadelns penningbruk och konsumtionsvanor i Sverige under senare delen av 1700-talet

  Ingår i:

  Historisk tidskrift för Finland

  s. 185-220 (artikeln kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 126-153

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lemire, Beverly Draping the body and dressing the home. The material culture of textiles and clothes in the Atlantic world, c. 1500–1800

  Ingår i:

  Harvey, Karen History and material culture : a student's guide to approaching alternative

  Second edition: Abingdon, Oxon: Routledge, cop. 2018

  s. 89-105. Artikeln finns tillgänglig som pdf-fil i e-klassrummet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ribeiro, Aileen Clothing art : the visual culture of fashion, 1600-1914

  New Haven: Yale University Press, [2017]

  s. 158-197, 238-261.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York, NY: Penguin Books, 1987

  s. 96-145. Penguin 1987 eller senare utgåva. Finns även på svenska under titeln "Hemmet", 1988 - 288 s. Kan sökas på antikvariat

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 7] Frihetstidens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 26-54, 81-101, 110-116, 131-133, 265-292, 297-327, 411-455

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Woodruff D Consumption and the making of respectability, 1600-1800

  New York: Routledge, 2002

  s. 171-246 Finns tillgänglig som e-bok för studerande vid Uppsala universitet (https://www.ub.uu.se/)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vickery, Amanda. Behind closed doors : at home in Georgian England

  New Haven: Yale University Press, 2009

  s. 1-48, 83-183, 207-290 Finns tillgänglig som e-bok för studerande vid Uppsala universitet (https://www.ub.uu.se/).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer utifrån lärarens instruktioner.

Moment IV, Borgerlig kultur, industrialism och nationalromantik under 1800-talet

 • Carl and Karin Larsson : creators of the Swedish style Larsson, Carl; Larsson, Karin; Snodin, Michael; Stavenow-Hidemark, Elisabet

  Boston, Mass.: Bulfinch Press, 1998

  s. 53-74, 160-196. Finns även på svenska under titeln "Carl och Karin Larsson : skapare av ett svenskt ideal", Stavenow-Hidemark, Elisabet; Snodin, Michael; Edenheim, Ralph Stockholm : Bonnier, 1999 - x, 241, [1] s. eller senare utgåva I utgåva från 1999 s. 53-74, 160-196 (alt. Rydin, Lena, Den lustfyllda vardagen. Hos Larssons i Sundborn, Örebro 1999, s. 33-129).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hamlett, Jane Home Making: Women, marriage and comfort in Victorian middle-class drawing rooms

  Ingår i:

  Jon Stobart, "Comforts of Home in Western Europe, 1700-1900" [Elektronisk resurs]

  2020

  (2020) s. 127–148

  s. 127-148. Finns tillgänglig som e-bok för studerande vid Uppsala universitet (https://www.ub.uu.se/)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laver, James De la Haye, Amy; Tucker, Andrew Costume and fashion : a concise history

  4. ed.: London: Thames and Hudson, 2002

  s. 154-211

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ribeiro, Aileen Clothing art : the visual culture of fashion, 1600-1914

  New Haven: Yale University Press, [2017]

  s. 262-519

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rybczynski, Witold Home : a short history of an idea

  New York, NY: Penguin Books, 1987

  s. 146 - 265. Penguin 1987 eller senare utgåva. Finns även på svenska under titeln "Hemmet", 1988 - 288 s. Kan sökas på antikvariat

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bengtsson, Eva-Lena Signums svenska konsthistoria. : [Bd 10] Konsten 1845-1890

  Lund: Signum, 2000

  s. 335-361. 541-601

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahlstrand, Jan Torsten Signums svenska konsthistoria. : [Bd 11] Konsten 1890-1915

  Lund: Signum, 2001

  s. 389-427

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alm, Göran Signums svenska konsthistoria. : [Bd 9] Karl Johanstidens konst

  Lund: Signum, 1999

  s. 35-85, 89-94, 153-164, 261-273, 287-309

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer utifrån lärarens instruktioner.

Versioner av litteraturlistan