Kursplan för 1900-talets mode och miljöer

Fashion and Interior Design of the 20th Century

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV817
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-20
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i 1900-talets mode- och interiörhistoria samt ha kunskaper om de sociala och kulturella normer och värderingar som bidragit till att skapa olika ideal och stiluttryck. Studenten ska självständigt och kritiskt kunna genomföra och kommunicera analyser och tolkningar av mode och miljöer från ovanstående period. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media samt som grund för vidareutbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.

Innehåll

Kursen är kronologiskt och tematiskt uppbyggd. 1900-talet studeras ur såväl ett konst- som modehistoriskt perspektiv. Förhållandet mellan kropp, kläder och interiörer analyseras utifrån olika teman som relationen mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer samt aspekter på konsumtion, genus, självbild och identitet. Svenska miljöer studeras här utifrån en internationell bakgrund.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studentens interaktion med lärare och andra studenter i fokus. Till detta kommer metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i diskussionsfora samt skriftlig tentamen. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ewing, Elizabeth Mackrell, Alice History of twentieth century fashion

  4. ed.: London: Batsford, 2001

  Eller utgåva från 2005, ISBN 9780713489323.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Falk, Karin Det svenska modeundret

  Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Massey, Anne Interior design since 1900

  Rev. ed.: London: Thames & Hudson, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modern Swedish design : three founding texts / by Uno Åhrén, Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Ellen Key, Sven Markelius, Gregor Paulsson and Eskil Sundahl ; edited and with introductions by Lucy Creagh, Helena Kåberg, and Barbara Miller Lane Asplund, Gunnar; Key, Ellen; Paulsson, Gregor; Åhrén, Uno Creagh, Lucy; Kåberg, Helena; Lane, Barabara Miller

  New York: Museum of Modern Art, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robach, Cilla Den goda smaken

  Ingår i:

  Danielson, Sofia Signums svenska konsthistoria. : [Bd 12] Konsten 1915-1950

  Lund: Signum, 2002

  s. 315-327

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wigerfelt, Berit Ungdom i nya kläder : dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige

  Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1996

  Tillgänglig som pdf på kursens hemsida.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare 50 sidor nätbaserat material tillkommer enligt lärares anvisning.