Kursplan för Den moderna stadens födelse

The Birth of the Modern City

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV818
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-20
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för huvuddragen i den svenska stadens framväxt från 1800-talets mitt till idag,
 • beskriva och redogöra i text och bild för en urban miljös historia,
 • förstå stadsplaneringens roll i svensk stadsutveckling,
 • identifiera bebyggelsemönster och byggnadstyper i svensk urban miljö,
 • analysera förändringsorsaker i stadsbebyggelsen,
 • tidsbestämma olika bebyggelsemiljöer och arkitekturstilar,
 • redogöra för stadsplanerings- och bebyggelsebegrepp och förstå deras funktion samt
 • förstå hur ett narrativ formuleras om en svensk stad eller plats.

Innehåll

Kursen behandlar den moderna svenska stadens framväxt från 1800-talets mitt till idag. Kursen omfattar grunderna i hur staden förändrades under industrialismen och efter 1900-talets mitt. Kursen beskriver även den moderna svenska stadens arkitektur- och idéhistoria. I kursen behandlas såväl sociala och ekonomiska orsaker till förändringen som hur nya lagar och regleringar har styrt stadens utveckling. Stort fokus läggs på att förstå de svenska bostadsmiljöerna och hur de format sociala och ekonomiska mönster i staden samt på att förstå, grundläggande, hur berättelsen om den svenska staden formats. Detta uppnås såväl genom praktiska övningar som genom egna studier i den svenska stadens bebyggelsehistoria.

Undervisning

Nätbaserad undervisning med chattseminarier och löpande skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter vilka tillsammans ska bilda en enhetlig berättelse om en egen vald plats eller stad i Sverige. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

 • Sheiban, Hossein Den ekonomiska staden : stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet

  Lund: Arkiv, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Eva Den moderna staden tar form : arkitektur och debatt 1910-1935.

  Stockholm: Ordfront, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Widmark, Henrik Föreställningar om den urbana världen : identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955

  Uppsala: Fronton, 2007

  urn:nbn:se:uu:diva-7464

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver dessa tillkommer artiklar enligt lärarens anvisning, tillgängliga i kursens e-klassrum.