Kursplan för Konstvetenskap B

Art History B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV820
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Konstvetenskap A
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kännedom om konstvetenskaplig teoribildning och metod, både traditionell och nyare. Studenten ska ha kunskaper om ämnets grundfrågor och arbetsmetoder, vilket ska leda fram till ett självständigt vetenskapligt arbete i form av ett mindre uppsatsarbete.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment. Moment 1 behandlar olika konstvetenskapliga teoribildningar och metoder gällande såväl bildkonst- som arkitekturområdet. Ett urval konstvetenskapliga arbeten läses och analyseras ur teoretiska och metodiska synvinklar. Moment 2 och 3 utgörs av tematiskt ordnade kurser som ger fördjupade kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet. Moment 4 innebär att studenten skriver en uppsats som utgör en bearbetning och diskussion av ett avgränsat konstvetenskapligt område.

Moment 1: Konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Moment 2: Tematisk fördjupning I, 7,5 hp
Moment 3: Tematisk fördjupning II, 7,5 hp
Moment 4: Uppsats, 7,5 hp

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen eller PM, uppsats samt deltagande i övningar och seminarier. Uppsatsen ventileras i seminarieform. Som betyg på moment och kursen i sin helhet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs VG på minst två av momenten inklusive uppsatsmomentet.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

Moment 1: Teori och metod, 7,5 hp

 • Boström, Hans-Olof Panofsky och ikonologin

  Karlstad: Karlstad University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Conway, Hazel; Roenisch, Rowan Understanding architecture : an introduction to architecture and architectural history

  London: Routledge, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • D'Alleva, Anne Methods & theories of art history

  London: Laurence King, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arkitekturteorier

  Stockholm: Raster, 1999

  Ingår i Skriftserien Kairos, 1401-7423; 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur (artiklar o.d.) kan tillkomma efter lärares anvisningar.

Moment 2: Temakurs 1. 7,5 hp

Cirka 1000 sidor, meddelas i anslutning till kursmomentet. Litteraturen varierar beroende på tema.

Moment 3: Temakurs 2. 7,5 hp

Cirka 1000 sidor, meddelas i anslutning till kursmomentet. Litteraturen varierar beroende på tema.

Moment 4: Uppsatskurs. 7,5 hp

Referenslitteratur

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Eriksson, Torkel Arkitekturtermer : fyrspråkigt lexikon över arkitektur- och stadsplanetermer : svenska, engelska, tyska och franska : engelskt, tyskt och franskt register

  Lund: Studentlitt., 1969

  ëller senare upplaga

  Se bibliotekets söktjänst

 • Turner, Jane The dictionary of art

  London: Macmillan Publishers Limited, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandström, Sven Konstvetenskapliga stödanteckningar

  2. uppl., 5. tr.: Lund: Studentlitt., 1977

  Se bibliotekets söktjänst

Signums svenska konsthistoria, Signum 1994-