Kursplan för Japans konst, arkitektur och visuella kultur

Japanese Art, Architecture and Visual Culture

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV821
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-20
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna ha grundläggande kunskaper om Japans konst, arkitektur och visuella kultur och kunna beskriva, analysera och tolka japanska bilder och byggnader.

Innehåll

Kursen ger en översikt av den japanska konstens och arkitekturens historia från tidiga shintohelgedomar och buddistiska tempel till dagens visuella konstformer och populärkulturella fenomen som manga och anime.

Undervisning

Undervisningen sker i form av nätbaserade seminarier.

Examination

Examination sker i form av skriftlig uppgift samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Calza, Gian Carlo Ukiyo-e

  Repr..: London: Phaidon, 2005 (tr. 2010)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fridh, Kristina Japanska rum : om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur

  Stockholm: Svensk byggtjänst, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Macwilliams, Mark Wheeler Japanese visual culture : explorations in the world of manga and anime

  Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stanley-Baker, Joan Japanese art

  [2.], rev. and expanded ed.: London: Thames & Hudson, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Till detta kommer ca 200 sidor Internetbaserad text.