Kursplan för Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien

Art, Context and Display in Renaissance and Baroque Italy

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV845
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: 90 hp konstvetenskap, renässansstudier eller motsvarande med successiv fördjupning.
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i digital konstvetenskap, HDK2M.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten metodologiska och teoretiska verktyg för att uppnå fördjupad kunskap om den italienska renässansens och barockens visuella kultur. Tonvikt läggs på bildtolkning, narrativ, relationerna beställare/producent/konsument, original/kopia, tidigmodernt samlande, konstmarknad och konstmuseernas historia. Utblickar görs mot norra Europa och Medelhavsområdet. Kursen ger även inblick i det museala arbetets praktik och hur man presenterar konsthistoria på ett museum.

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna redogöra för, förstå, analysera och tolka italiensk bildkonst och arkitektur från tiden ca 1300-1800,
 • kunna kontextualisera den italienska bildkonsten och arkitekturen med fokus på material och teknik, motiv, narrativ, rumslighet, funktion, proveniens,  original/kopia och förhållandena beställare/producent/konsument,
 • ha kunskap om de centrala konstmuseernas och privatsamlingarnas historik samt konstmarknadens aktörer och mekanismer
 • i skriftlig och muntlig form kunna redogöra för ett avgränsat problemkomplex relaterat till kursinnehållet
 • ha kännedom om de forskningsfält som kursen berör och kunna författa texter i olika konstvetenskapliga genrer

Innehåll

Kursen behandlar den italienska renässansens och barockens visuella kultur med fokus på bildtolkning och konstmarknadens olika aktörer jämte samspelet mellan producent och beställare. Konstmuseernas tillkomsthistoria studeras och kursen ger en orientering i hur man arbetar med och presenterar äldre konst på museer.

 

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av nätbaserade seminarier. Kursen innehåller också en exkursion med seminarier och fältarbete i Italien.

 

Examination

Examination sker löpande genom skriftliga och muntliga redovisningar och två inlämningsuppgifter. Som betyg för kursen används något av uttrycken Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 
 

Övergångsbestämmelser

Exkursioner bekostas om inget annat anges av studenten själv. Förhinder att delta i exkursionerna kompenseras med andra uppgifter.

 

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 16, 2018

Huvudlitteratur

 • Cavazzini, Patrizia Painting as business in early seventeenth-century Rome

  University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Duncan, Carol Civilizing rituals : Inside Public Art Museums

  London ; a New York: Routledge, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Feigenbaum, Gail Display of art in the Roman palace, 1550-1750

  Los Angeles: Getty Research Institute, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Italian paintings : three centuries of collecting, Nationalmuseum, Stockholm. Vol. 1 Eliasson, Sabrina Norlander; Prytz, Daniel; Eriksson, Johan; Ekman, Sofia

  Ostfildern: Hatje Cantz, 2015

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nash, Susie Northern Renaissance art

  New York: Oxford University Press, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bjurström, Per The genesis of the art museum in the 18th century : papers given at a symposium in Nationalmuseum Stockholm, June 26, 1992, in cooperation with the Royal Academy of Letters, History and Antiquities

  Stockholm: Nationalmuseum, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kennedy, Trinita Sanctity pictured : the art of the Dominican and Franciscan orders in Renaissance Italy

  London: Philip Wilson, 2014

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Welch, Evelyn S. Art in Renaissance Italy 1350-1500

  [New ed.]: Oxford: Oxford University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Woods, Kim W. Making Renaissance art

  New Haven [Conn.]: Yale University Press, 2007

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Woods, Kim; Richardson, Carol M.; Lymberopoulou, Angeliki Viewing Renaissance art

  New Haven: Yale University Press, 2007.

  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip079/2007002351.html

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar litteratur

 • Eriksson, Johan Kondottiärfurstarnas visuella retorik : Leonello dÉste, Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza, Federico da Montefeltro

  Stockholm: Raster, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jones, Pamela M. Altarpieces and their viewers in the churches of Rome from Caravaggio to Guido Reni

  Burlington, VT: Ashgate, 2008

  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0714/2007013126.html

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norlander Eliasson, Sabrina A Faceless Society? : Portraiture and the Politics of Display in Eighteenth-Century Rome

  Ingår i:

  Art history : journal of the Association of Art Historians

  vol. Vol. 30 (2007) nr. No. 4

  18 sid (pdf)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Paul, Carole The Borghese collections and the display of art in the age of the Grand tour

  Burlington: Ashgate, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prytz, Daniel; Eriksson, Johan The Martelli collection : further notes towards its history

  Ingår i:

  Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm.

  vol. 16 (2010) s. 77-86

  10 sid (pdf)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rådström, Karin Galliera-samlingen på Stockholms Slott : Fil kand Karin Rådström är konstvetare från Stockholm. Hon arbetar f n med att katalogisera och attribuera Galliera-samlingens konstverk

  Ingår i:

  Romhorisont : tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska institutet i Rom

  Stockholm: Föreningen Svenska Rominstitutets vänner, 1981-

  10 sid (pdf)

  1986(11), 10-14 : ill.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Widén, Per Från kungligt galleri till nationellt museum : aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845

  Hedemora: Gidlund, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Widén, Per Meritorious Citizens in Royal Surroundings : The National Portrait Gallery of Sweden and its Use of a Historical Environment as Exhibition Space

  Ingår i:

  Museum History Journal

  Taylor & Francis,

  vol. Vol. 8 nr. 1

  s. 73-87 (pdf)

  Se bibliotekets söktjänst