Kursplan för Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma (uppdragsutbildning)

Men's Violence against Women - Focusing on Cross-Professional Learning (Contract Education)

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 8OG007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-10-19
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Kursen avser att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnorutgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor
 • analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
 • förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • särskilja och förklara olika perspektiv och teorier om hedersrelaterat våld och förtryck och kritiskt diskutera tillämpning av dem
 • förklara och diskutera hur livssituationen kan se ut för en våldsutsatt person i en samkönad relation och de stödinsatser som kan behövas
 • analysera hur kunskap om mäns våld mot kvinnor kan påverka stöd och hjälpinsatser inom det egna yrkesområdet eller den samhällssektor där man är verksam
 • beskriva olika myndigheters och frivilligorganisationers ansvar för våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövare, och diskutera hur en god samverkan kan se ut
 • urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, på global och nationell nivå
 • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer- uttryck, mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Barn som upplever våld
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Särskild sårbarhet
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Våld i samkönade relationer
 • Berörda myndigheters olika ansvarsområden för att motverka mäns våld mot kvinnor
 • Samverkan mellan myndigheter och idéburna organisationer
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Kursen ges på halvfart under tjugo veckor. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Studentportalen vid Uppsala universitet används för distansundervisningen. Obligatoriska kurstillfällen äger rum i Uppsala.

Examination

Examination sker i form av individuella hemuppgifter som baseras på kurslitteraturen, föreläsningarna och seminarier, samt obligatoriskt deltagande i när- och distansundervisningen. Frånvaro kompletteras i första hand av deltagande i likvärdigt moment vid kommande kursomgång. I särskilda fall kan frånvaro kompletteras genom skriftlig uppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Heder och samhälle [Elektronisk resurs] : Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar Baianstovu, Rúna Í; Strid, Sofia; Särnstedt Gramnaes, Emmie; Cinthio, Hanna; Enelo, Jan-Magnus

  1: Örebro: Örebro University Press, 2019

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-78433

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

  Obligatorisk

 • Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, Ulla; Haraldsdotter, Ylva

  Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019

  Obligatorisk

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laanemets, Leili; Mattsson, Tina; Nordling, Vanna Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete.

  Socialvetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 2013

  Obligatorisk

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  Obligatorisk

 • Våld i samkönade relationer-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009

  Obligatorisk

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014

  Obligatorisk

 • Våld mot äldre kvinnor. En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2016

  Obligatorisk

 • Våld mot hbtq-personer - en forsknings- och kunskapsöversikt.

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018

  Obligatorisk

 • Nilsson, Gabriella; Lövkrona, Inger Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  Obligatorisk

 • Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld : ett utbildningsmaterial för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården

  [Stockholm]: Socialstyrelsen, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården

  Socialstyrelsen, 2021

  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-11-7619.pdf

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Alinia, Minoo Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan

  New York: Palgrave Macmillan, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

  Council of Europe, 2011

  https://rm.coe.int/1680462544

 • Holmberg, Carin; Stjernqvist, Ulrika Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer.

  Stockholm: RFSL, 2008

 • Uppsalamodellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

 • Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2 Uppsala

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

 • Linell, Hanna Våga göra skillnad : en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja

  Linköping: Länsstyrelsen Östergötland, [2011]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Våldsförebyggande arbete med män, en kunskapsöversikt

  Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2011

 • Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter

  Stockholm: UNICEF Sverige, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • United Nations General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence Against Women.

  United Nations. Commission on Human Rights. New York: United Nations, 1993

 • Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2013

Versioner av litteraturlistan