Kursplan för Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma (uppdragsutbildning)

Men's Violence against Women - Focusing on Cross-Professional Learning (Contract Education)

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 8OG007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-10-19
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 35, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Kursen avser att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnorutgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor
 • analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
 • förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • särskilja och förklara olika perspektiv och teorier om hedersrelaterat våld och förtryck och kritiskt diskutera tillämpning av dem
 • förklara och diskutera hur livssituationen kan se ut för en våldsutsatt person i en samkönad relation och de stödinsatser som kan behövas
 • analysera hur kunskap om mäns våld mot kvinnor kan påverka stöd och hjälpinsatser inom det egna yrkesområdet eller den samhällssektor där man är verksam
 • beskriva olika myndigheters och frivilligorganisationers ansvar för våldsutsatta kvinnor, deras barn och förövare, och diskutera hur en god samverkan kan se ut
 • urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, på global och nationell nivå
 • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer- uttryck, mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Barn som upplever våld
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Särskild sårbarhet
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Våld i samkönade relationer
 • Berörda myndigheters olika ansvarsområden för att motverka mäns våld mot kvinnor
 • Samverkan mellan myndigheter och idéburna organisationer
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Kursen ges på halvfart under tjugo veckor. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Studentportalen vid Uppsala universitet används för distansundervisningen. Obligatoriska kurstillfällen äger rum i Uppsala.

Examination

Examination sker i form av individuella hemuppgifter som baseras på kurslitteraturen, föreläsningarna och seminarier, samt obligatoriskt deltagande i när- och distansundervisningen. Frånvaro kompletteras i första hand av deltagande i likvärdigt moment vid kommande kursomgång. I särskilda fall kan frånvaro kompletteras genom skriftlig uppgift.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

  Kap 1,9

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  Sid 47-56

 • Hedersrelaterat våld och förtryck-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

 • Våld i samkönade relationer-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2013

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors- och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014

 • Våld mot äldre kvinnor. En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2016

 • Han var väl inte alltid så snäll, våld mot äldre kvinnor

  Stockholm: Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2003

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  sid 106-128

 • Våldsförebyggande arbete med män, en kunskapsöversikt

  Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2011

 • Maktens (o)lika förklädnader : kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke Knocke, Wuokko De los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlas, 2005

  Kap 2

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holmberg, Carin; Stjernqvist, Ulrika Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer.

  Stockholm: RFSL, 2008

 • United Nations Convention on the Rights of the Child(UNCRC)

  United Nations. Commission on Human Rights. New York: United Nations, 1989

 • United Nations General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence Against Women.

  New York: United Nations, 1993

 • Alinia, Minoo Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan

  New York: Palgrave Macmillan, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn; Pearse, Rebecca Om genus

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Göteborg: Daidalos, 2015

  Kap 1

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svedberg, Pia; Qarai, Azam; Qaraee, Leila Familjearbete i hederskontext

  Stockholm: Linnamottagningen, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Kapitel 2-3 och 7-10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björktomta, Siv-Britt Honor-Based Violence in Sweden- Norms of Honor and Chastity.

  Journal of Family Violence. Volume 34 (5), 2019

  pp 449-460. DOI:10.1007/s10896-019-00039-1

  Obligatorisk

 • Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, ulla; Haraldsdotter, Ylva

  Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019

  Obligatorisk

 • Våld mot hbtq-personer - en forsknings- och kunskapsöversikt.

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018

  Obligatorisk

 • Sällan sedda - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2011

  Obligatorisk

 • Ovesen, Nicole Intimate partner violence and help-seeking in lesbian and queer relationships : challenging recognition

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-443393

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Baianstovu, Runa Heder : hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för socialtjänsten

  Socialstyrelsen, 2021

  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-11-7607.pdf

  Obligatorisk

 • Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården

  Socialstyrelsen, 2021

  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-11-7619.pdf

  Obligatorisk

 • Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Kap 1,4

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Gabriella; Lövkrona, Inger Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

  Upplaga 2: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

  Council of Europe, 2011

  https://rm.coe.int/1680462544

 • Laanemets, Leili; Mattsson, Tina; Nordling, Vanna Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete.

  Socialvetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 2013

Referenslitteratur

 • Hearn, Jeff The violences of men : how men talk about and how agencies respond to men's violence to women

  London: SAGE, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mendel-Enk, Stephan Med uppenbar känsla för stil : [ett reportage om manlighet]

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlas, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

 • Linell, Hanna Våga göra skillnad : en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja

  Linköping: Länsstyrelsen Östergötland, [2011]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Underlag för utveckling och implementering

  Länsstyrelsen Östergötland, 2016

 • Uppsala modellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården.

  NCK-rapport 2017:1 Uppsala, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017

 • Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt.

  NCK-rapport 2010:2 Uppsala, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010

 • Världens sämsta brottsoffer, om mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade kvinnor

  Stockholm: Nationellt råd för kvinnofrid, 2003

 • Walby, Sylvia Globalization and inequalities : complexities and contested modernities

  London: SAGE, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Björktomta, Siv-Britt Om patriarkat, motstånd och uppbrott : tjejers rörelser i sociala rum

  1. uppl.: Malmö: Égalité, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Familjearbete i hederskontext.

  Kvinnorsnätverk. Stockholm: Linnamottagningen, 2013

 • Operation Kvinnofrid

  Operation Kvinnofrid, 2021

  https://www.operationkvinnofrid.se/stod-for-yrkesverksamma/

Versioner av litteraturlistan