Kursplan för Att utbilda om mäns våld mot kvinnor - utbildarkurs (uppdragsutbildning)

Training of trainer course (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8OG004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-09-19
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Kursen avser även att ge en fördjupning inom kunskapsområdet, som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Därmed bidrar den till att fler yrkespersoner kan utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vilket leder till att fler yrkespersoner får kunskap.

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori och ämnesdidaktik i en egen planerad utbildningsinsats och motivera det i relation till utbildning av yrkespersoner
 • diskutera val av perspektiv inom den planerade utbildningsinsatsen och hur det påverkar innehållet
 • diskutera värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och tillämpningen av en sådan diskussion i den planerade utbildningsinsatsen
 • genomföra den planerade utbildningsinsatsen inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • reflektera över det genomförda utbildningstillfället utifrån den givna planeringen

Innehåll

 • Vuxenpedagogisk teori om läroprocesser för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • Teori och metod för att kunna utveckla struktur och innehåll i en processutbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • Fördjupad kunskap om mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
 • Genomförande av utbildningsinsats
 • Seminarier före och efter utbildningsinsatsen

Undervisning

Kursen ges på halvfart under tio veckor. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Tre obligatoriska kurstillfällen äger rum. Kurstillfällena genomförs i utbildningslokaler på Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset, ingång 17, 1 tr. Studentportalen vid Uppsala universitet används för distansundervisningen.

Examination

Examination sker i form av individuella hemuppgifter varav en är hemtentamen, seminarier, genomförande av undervisningspass inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, företrädesvis på den egna arbetsplatsen. Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur lämnas ut på begäran

Kurslitteratur lämnas ut på begäran av studenter. Kontakta utbildning@nck.uu.se för mer information.