Kursplan för Textilvetenskap B

Textile Studies B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HT302
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Textilvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Textilvetenskap A eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på heltid och är fristående samt valbar inom Kandidatprogram i kulturentreprenörskap. Den utgör B-nivå inom ämnet textilvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade textilvetenskapliga kunskaper med tonvikt på nordiska förhållanden, och ge fördjupade kunskaper om det textilvetenskapliga områdets vetenskapliga grund och empiri samt utveckla och tillämpa förmågan i vetenskapligt skrivande.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • ha grundläggande kunskaper om sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, liturgisk skrud samt textilier i offentlig miljö i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till nutid;
 • ha fördjupade kunskaper om det textilvetenskapliga områdets vetenskapliga grund och empiri;
 • ha fördjupad förmåga att skriftligt och muntligt kunna dokumentera, förmedla och diskutera kunskap om de textila föremålsgrupper som innefattas i kursen;
 • ha förmåga att självständigt förstå och kritiskt förhålla sig till centrala begrepp och tillämpa en för ämnesområdet relevant terminologi;
 • kunna identifiera, beskriva, analysera och värdera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang på ett fördjupat plan, med utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper;
 • på ett fördjupat plan kunna kommunicera kunskap om textila föremål, hantverksprocesser och brukssammanhang muntligt och skriftligt;
 • kunna genomföra ett mindre forskningsarbete genom att tillämpa grundläggande textilvetenskapliga metoder för insamling, bearbetning, analys och källkritik samt författa en uppsats;
 • kunna granska, värdera och muntligt opponera på en inom kursen utarbetad seminarieuppsats;
 • kunna värdera och kritiskt förhålla sig till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på textila företeelser som innefattas i kursen.

Innehåll

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria, textil inredning, liturgisk skrud samt textilier i offentlig miljö. Under kursen behandlas västerländska textilier med tonvikt på nordiska förhållanden från förhistorisk tid till nutid. I kursen ingår praktiska moment vilka syftar till att ge övning i att dokumentera och analysera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang med utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper.

Kursen ger en fördjupning inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den som vill läsa Textilvetenskap C, men kan också fungera som ett komplement till andra kulturhistoriska och historiska ämnen.

Delkurs 1. Sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik, 4 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om mönsterkonstruktion, mönsterformningsprinciper och handsömnadstekniker som en grund för att kunna förstå, analysera och kommunicera kunskap om tillskärning, mönster och klädesplagg.

Delkurs 2. Grundläggande dräkthistoria, 8 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om klädedräktens tekniska uppbyggnad och förändring över tid, samt färdigheter i att dokumentera, förmedla och diskutera kunskaper om dräkt både skriftligt och muntligt. Kursen omfattar över perioden från förhistorisk tid fram till 1900-talets mitt.

Delkurs 3. Textil i inredning och offentlig miljö, 8 hp

Kursens syfte är att ge kunskap om inredningstextilier, liturgiska textilier och textilier i offentliga miljöer, deras utformning, förekomst och förändring över tid, samt färdigheter i att diskutera dessa textilier i relation till miljöer och kulturhistoriska sammanhang. Kursen behandlar perioden från och med förhistorisk tid fram till idag.

Delkurs 4. Uppsats, 10 hp

Kursen består av ett uppsatsmoment där studenten under handledning genomför en mindre textilvetenskaplig undersökning som redovisas genom att skriva en uppsats, samt genomföra en muntlig opposition på ett motsvarande arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, studiebesök och uppsatshandledning. I undervisningen ingår övningar i muntlig och skriftlig framställning. I undervisningen ingår såväl individuellt arbete som gruppuppgifter. Obligatorisk närvaro på föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Studenten har rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Delkurs 1 – 3 examineras genom skriftliga och muntliga prov, redovisning av genomförda praktiska övningar, samt aktivt deltagande i seminarier. I delkurs 4, uppsatsen, examineras skriftlig presentation, muntlig opposition samt aktivt deltagande i handledningsseminarier. Samtliga delkurser, liksom kursen som helhet, bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på 75% av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid delkursernas start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska kompenseras.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik, 4 hp

 • Björkman, Ragnar; Thelander, Elisabet Skräddarlexikon

  2. uppl.: [Stockholm: Sveriges skrädderiförb.], 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öberg, Inger; Ersman, Hervor Mönster och konstruktioner för damkläder

  4. utg. / [illustrationer: Malin Cedervall ...]: Stockholm: Natur och kultur/LT, 1999 ; (Borås, 1999

  s. 7-310

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Öberg, Inger; Ersman, Hervor Mönsterkonstruktion : herrkläder

  Stockholm: LT, 1989

  s. 7-180

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Grundläggande dräkthistoria, 8 hp

 • Aneer, Cecilia Skrädderi för kungligt bruk : tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009

  s. 130-186

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnold, Janet Patterns of fashion : 1. Englishwomen's dresses & their construction, c. 1660-1860

  London: MacMillan, 1977

  s. 3-71 Även äldre upplagor kan användas, men sidnumreringen kan då skilja sig.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnold, Janet Patterns of fashion : 2. Englishwomen's dresses & their construction, c. 1860-1940

  London: MacMillan, 1977

  s. 3-87 Även äldre upplagor kan användas, men sidnumreringen kan då skilja sig.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnold, Janet Patterns of fashion : 3. The cut and construction of clothes for men and women, c. 1560-1620

  London: Macmillan, 1985

  s. 3-123

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Baumgarten, Linda What clothes reveal : the language of clothing in colonial and federal America

  New Haven, Conn.: Yale University Press, 2012

  s. 2-75, 140-215

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nockert, Margareta Bockstensmannen och hans dräkt

  Omarb. och kompletterad uppl.: Halmstad: Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg, 1997

  s. 51-124

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nylén, Anna-Maja Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar

  [Ny utg.]: Stockholm: Nordiska museet, 1971

  s. 9-101

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modelejon : manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal Rangström, Lena Drejholt, Nils; Tanner, Roger; Johansen, Katia

  [Ny utg.]: Stockholm: Livrustkammaren, 2002

  s. 110-173, 218-245

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rasmussen, Pernilla; Toftegaard, Kirsten Skräddaren, sömmerskan och modet : arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770-1830

  Stockholm: Nordiska museets förlag, 2010

  s. 33-65 (Modedräkt 1770-1830), 133-173 (Tillskärning)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tarrant, Naomi The Development of Costume

  Routledge, 1996

  s. 1-55, 90-150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edwards, Lydia How to read a dress : a guide to changing fashion from the 16th to the 20th century

  London: Bloomsbury Academic, 2017

  s. 8-177

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mida, Ingrid; Kim, Alexandra The dress detective : a practical guide to object-based research in fashion

  London: Bloomsbury, 2015

  s. 25-81 (Metod) + 216-221 (Appendix 1 & 2) samt två valfria case studies från kapitel 6-12

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulväng, Marie Klädekonomi och klädkultur : böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet

  Möklinta: Gidlund, 2012

  s. 11-31, 67-84

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Textil i inredning och offentlig miljö, 8 hp

 • Arbman, Dagny Gobelänger och andra vävda tapeter

  Stockholm: Forum, 1950

  s. 9-183

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estham, Inger; Ingers, Gertrud; Reimers, Gerd Kyrkliga textilier : arv, utveckling och vård

  2. uppl.: Stockholm: Skeab, 1980

  s. 9-40, 46-68

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estham, Inger Textilkonsten

  Ingår i:

  Signums svenska konsthistoria. : [Bd 5] Renässansens konst

  Lund: Signum, 1996

  s. 265-289

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estham, Inger Textilkonsten

  Ingår i:

  Signums svenska konsthistoria. : [Bd 6] Barockens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 249-273

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estham, Inger Textilkonsten

  Ingår i:

  Signums svenska konsthistoria. : [Bd 7] Frihetstidens konst

  Lund: Signum, 1997

  s. 265-295

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estham, Inger Textilkonsten

  Ingår i:

  Signums svenska konsthistoria. : [Bd 8] Den gustavianska konsten

  Lund: Signum, 1998

  s. 317-348

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estham, Inger Textilkonsten

  Ingår i:

  Signums svenska konsthistoria. : [Bd 9] Karl Johanstidens konst

  Lund: Signum, 1999

  s. 259-286

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fischer, Ernst Linvävarämbetet i Malmö och det skånska linneväveriet.

  Stockholm: 1959

  s. 17-37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Franzén, Anne Marie; Nockert, Margareta Bonaderna från Skog och Överhogdal och andra medeltida väggbeklädnader : [The Skog and Överhogdal wall-hangings and other medieval wall textiles]

  Stockholm: Kungl. Vitterhets-, 1992

  s. 9-100

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Geijer, Agnes Ur textilkonstens historia

  4. uppl.: Hedemora: Gidlund, 2006

  s. 211-227

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nylén, Anna-Maja Hemslöjd : den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut.

  4. uppl., 3. tr.: Älvsjö: Skeab, 1981 ; (Arlöv, 1981

  s. 51-89 Även äldre upplagor kan användas, men sidnumreringen kan då skilja sig.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brunius, Jan Svenska textilier : 1890-1990

  Lund: Signum, 1994

  s. 9-420

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Watt, Melinda "Whims and Fancies" : Europeans Respond to Textiles from the East

  Ingår i:

  Interwoven globe : the worldwide textile trade, 1500-1800

  New York: Metropolitan Museum of Art, 2013

  s. 82-103

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Uppsats 10 hp

Uppsats

 • Aneer, Cecilia Tailored Criticism : the use of renaissance and baroque garments as sources of information

  Ingår i:

  Dressing the past

  Oxford: Oxbow, c. 2008

  s. 98-114

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnold, Janet A handbook of costume

  1st U.S. pbk. ed.: New York: S. G. Phillips, 1980

  s. 17-36

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. The craft of research

  3. ed.: Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2008

  s. 35-67 (kapitel 3 och 4)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forssberg, Anna-Maria Att finna föremålen - en guide till museisamlingar

  Ingår i:

  Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  s. 207-218

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Knutsson, Johan Nya vägar till gamla föremål

  Ingår i:

  Den vackra nyttan : om hemslöjd i Sverige

  Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 1999

  s. 219-316

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tetteris, Karin Att forska på föremål - en kort handledning

  Ingår i:

  Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  s. 219-225

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Källkritik

  3., [rev. och omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  s. 4-118 (kapitel 1-10)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ågren, Maria Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik : några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning

  Ingår i:

  Historisk tidskrift

  Stockholm: Svenska historiska föreningen, 1881-

  s. 248-260

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur om max 200 sidor kan tillkomma.