Kursplan för Kulturarv och hållbar utveckling

Cultural Heritage and Sustainable Development

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV701
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-05-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk för studenter på masterprogrammet i humaniora med inriktning Kulturarv och hållbarhet.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna 
avseende kunskap och förståelse

 • presentera, diskutera och kritiskt reflektera över olika perspektiv på begreppet hållbar utveckling,
 • reflektera över relationer mellan kulturvård och hållbar utveckling,
 • reflektera över hur kulturarv kan bidra till resiliens, social sammanhållning, sysselsättning och andra aspekter på hållbar utveckling,
avseende färdighet och förmåga
 • självständigt analysera, bedöma och hantera komplexa kulturarvsfrågor och företeelser som berör hållbar utveckling,
 • självständigt söka, planera och använda relevant information som underlag för att utföra kvalificerade uppgifter i syfte att tydliggöra kulturarv och dess roll för hållbar utveckling samt för hållbar utveckling av kulturarv,
 • i skriftlig form presentera och diskutera perspektiv, problem och lösningar ur både nationella och internationella perspektiv i dialog med olika grupper,
avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • relatera till hur problem och lösningar gällande kulturarv och hållbar utveckling uppfattas och hanteras på regional, nationell och internationell nivå.

 

Innehåll

Kulturarv förstås alltmer som en grundläggande resurs för hållbar utveckling. Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till begreppen:

 • kulturvård
 • kritiska kulturarvsstudier
 • hållbar utveckling
Kursen behandlar olika aspekter av kulturvård och deras relationer till hållbar utveckling, i syfte att förstå hur de kan integreras samt vilka samtida och framtida utmaningar de står inför.
 • Kursen behandlar kulturhistoriskt värdefulla urbana och rurala landskap som levande miljöer som består av komplexa karaktärer, relationer och flerdimensionella interaktioner.
 • Kursen behandlar samtida strategier för värdering, bevarande och förändring av kulturarv,.
 • Kursen behandlar hur materiella och immateriella kulturarv kan vara en tillgång för resiliens, mångfald och identitet.
Kursen behandlar resultat av forskning och praktik, vilket bidrar till förbättringar av nuvarande praxis för hållbar utveckling och samtidigt utveckla och tillämpa nya / framväxande praxis för kulturvårdsdriven hållbar utveckling.
 

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), väl godkänd (VG).
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan