Kursplan för Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet

Theories, Methodologies and Academic Writing in the Field of Cultural Heritage and Sustainability

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV702
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-06-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk för studenter på masterprogrammet i humaniora med inriktning Kulturarv och hållbarhet.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna 
avseende kunskap och förståelse

 • diskutera aktuella teorier och metodologier som används inom området kulturvård,
 • diskutera och beskriva frågor som är relevanta för området kritiska kulturarvsstudier (heritage studies),
 • reflektera över normer och konventioner som styr akademiskt skrivande,
 • diskutera olika tvärvetenskapliga samt kulturarvsetnografiska metoder inriktade på kulturarv,
avseende färdighet och förmåga
 • författa en vetenskaplig artikel med relevans för fältet kulturarv och hållbarhet,
 • tillämpa en teoretisk och metodologisk ansats i en akademisk text,
 • kritiskt och självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor av relevans för fältet kulturarv och hållbarhet,
avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 • relatera till centrala teorier och metodologier inom kulturvården,
 • kritiskt granska en vetenskaplig uppsats, samt
 • förstå och reflektera kring etiska överväganden som berör forskning inom fältet kulturarv och hållbarhet.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet, samt att öva studenter i att tillämpa vissa av de normer och konventioner som styr akademiskt skrivande.
Den första delen av kursen fokuserar på teoretiska och metodologiska traditioner genom föreläsningar. Seminarier om viktiga texter/frågor inom dessa traditioner kommer att träna studenten i kritiskt tänkande.
Den andra delen av kursen introducerar olika former av akademiska texter och konventioner. Fokus kommer att ligga på att skapa vetenskapliga artiklar och studenten kommer som en del av examinationen producera en artikel och även opponera på en annan students artikel. Den akademiska artikeln kommer att vara i fokus under kursens gång.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och skrivaktiviteter. Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), väl godkänd (VG).
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Obligatorisk kurslitteratur

Ytterligare litteratur om högst 200 sidor kan komma att delas ut under kursen.

Referenslitteratur

 • Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. The SAGE handbook of qualitative research

  4., [rewritten and enlarged] ed.: Thousand Oaks: SAGE, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan