Kursplan för Kulturarv som drivkraft för regional utveckling

Cultural Heritage as a Driver for Regional Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV703
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-06-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

avseende kunskap och förståelse

 • diskutera och kritiskt reflektera över kulturarvs roll för de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling,
 • reflektera över kulturvårdsekonomi och förstå på djupet hur kulturarv kan bidra till regional utveckling,
 • uppvisa ingående teoretisk och metodologisk kunskap om olika metoder och modeller för att studera och utvärdera kulturarv och hållbar tillväxt.

avseende färdighet och förmåga

 • självständigt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till bevarandeekonomi,
 • självständigt söka, planera och använda relevant information som underlag för att utföra kvalificerade uppgifter med hjälp av lämpliga metoder i syfte att bevara, återanvända och utveckla kulturhistoriskt värdefulla miljöer,
 • tillämpa relevanta kunskaper för återanvändning av olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer,
 • dra slutsatser om hur bevarande kan bidra till regional utveckling och bilda en resurs för samhället i olika avseenden,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera till både nationella och internationella bevarandeproblem och lösningar, och
 • relatera till olika perspektiv och presentationer av kulturarv och regional utveckling i syfte att dra både allmänna och specifika slutsatser.

Innehåll

Fokus i denna kurs är kulturarv som drivkraft för hållbar tillväxt. Kursen kommer att behandla kulturarv i specifika systemöverskridande kulturdistrikt, regionala kreativa kraftfält, liksom ekonomiska konsekvenser av bevarande och anpassad och planerad användning av det byggda kulturarvet. Kursen belyser och problematiserar även områden som: bevarande - användning - utveckling, liksom modeller för hur kulturarv kan stärka den sociala ekonomin. Särskild vikt kommer att läggas på anpassad och planerad användning av det byggda kulturarvet.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), väl godkänd (VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Bowitz, E.; Ibenkolt, K. Economic impacts of Cultural Heritage : Research and Perspectives

  Ingår i:

  Journal of cultural heritage.

  Paris: Elsevier, 2000-

  vol. Vol. 10 (2009) nr. 1

  s. 1-8

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fusco Girard, Luigi.; Levent, Tüzin Baycan.; Nijkamp, Peter. Sustainable city and creativity : promoting creative urban initiatives

  Farnham, Surrey: Ashgate, c2011

  s. 55-96

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Getting Cultural Heritage work for Europe

  European Commission, 2015

  http://bookshop.europa.eu/en/getting-cultural-heritage-to-work-for-europe-pbKI0115128/

  18 sid.

  Obligatorisk

 • Gustafsson, Christer The Halland model : a trading zone for building conservation in concert with labour market policy and the construction industry, aiming at regional sustainable development

  Göteborg: Chalmers University of Technology, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Licciardi, Guido.; Amirtahmasebi, Rana. The economics of uniqueness : investing in historic city cores and cultural heritage assets for sustainable development

  Washington, DC: The World Bank, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mason, R. Be Interested and Beware : Joining Economic Valuation and Heritage Conservation

  Ingår i:

  International journal of heritage studies : IJHS.

  vol. Vol. 12 (2008) nr. 4

  s. 303-318

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mazzanti, M. Valuing Cultural Heritage in a Multi-attribute Framework Microeconomic Perspectives and Policy Implications

  Ingår i:

  The journal of socio-economics.

  Greenwich, Conn.: Published in cooperation with Western Illinois University by JAI Press, 1991-

  vol. Vol. 32 (2003) nr. 5

  s. 549-569

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • National/Regional Innovations Strategies for Smart Specialisation (RIS3). Cohesion Policy 2014-2020

  European Commission, 2013

  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf

  8 sidor

  Obligatorisk

 • Sacco, Pier Luigi Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming

  OMC Working Group on Cultural and Creative Industries, 2011

  Fulltext

  Obligatorisk

 • Throsby, C. D. The economics of cultural policy

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Understanding Cultural Geography as a Pseudo-Diffusion Process : The Case of the Veneto Region Ferilli, Guido; Sacco, Pier Luigi; Buscema, Massimo; Tavano Blessi, Giorgio

  Ingår i:

  Economies

  MDPI AG,

  vol. Vol. 3 (2015)

  s. 100-127 doi:10.3390/economies3020100

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Economic valuation of Cultural Heritage Sites: A choice modelling approach Choi, A.S.; Ritchie, B.W.; Papandrea, F.; Bennett, J.

  Tourism Management, 2010

  Vol 31, Iss. 2. Elsevier s. 213-220 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517709000417

  Obligatorisk

 • Bessière, Jacinthe ‘Heritagisation’, a challenge for tourism promotion and regional development: an example of food heritage

  Journal of Heritage Tourism, 8:4, 275-291, 2013

  https://doi.org/10.1080/1743873X.2013.770861

  Obligatorisk

Ytterligare texter om max 200 sidor kan delas ut under kursen.

Referenslitteratur

 • Cultural Heritage Counts for Europe

  CHCFE Consortium, 2015

  http://www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope

 • Culture Urban Future. Global Report on Culture for Sustainable Urban Development

  Unesco, 2016

  303 sidor

 • Lichfield, Nathaniel. Economics in urban conservation

  Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University Press in association with Jerusalem Institute for Israel Studies, Jerusalem, 1988

  Se bibliotekets söktjänst