Kursplan för Kulturarvspolitik och identitet

Heritage Politics and Identity

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV705
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-06-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

avseende kunskap och förståelse

 • kritiskt reflektera över kulturarvets motstridiga natur och särskilt dess politiska konsekvenser, samt diskutera detta genom relevanta begrepp,
 • förstå hur och varför kulturarv formas av och ingår i politik,
 • förstå och redogöra för komplexiteten i kulturarvet i ett globalt sammanhang,

avseende färdighet och förmåga

 • beskriva och tillämpa olika kulturarvsdiskurser, samt att tänka bortom eurocentriska definitioner och beskrivningar av kulturarv och bevarande,
 • självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor av relevans för kulturarvskritiska studier,
 • självständigt samla in information och material för att producera och presentera en kort uppsats om ett ämne som är relevant för kursens tema,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera till kritiska förhållningssätt till kulturarvet och dess politiska konsekvenser,
 • värdera och behandla olika och alternativa kulturarvspraktiker och föreställningar, samt
 • uppvisa medvenhet om samt värdera etiska aspekter på forskning som berör etnicitet och identitet inom fältet kulturarv och hållbarhet.

Innehåll

Denna kurs behandlar främst aspekter av social och kulturell hållbarhet, och fokuserar på kulturarvet som en politisk maktfaktor i förhållande till identitet och tillhörighet. Kursen ger studenterna en bättre förståelse av de komplexa relationerna mellan kulturarv och människor i samhället, särskilt de relationer som involverar auktoritet och makt. Kursen kommer också att ge studenterna verktyg för att förstå och hantera denna komplexitet genom kritiska förhållningssätt till kulturarv och bevarande. Fallstudier från olika delar av världen kommer att presenteras. Under kursen kommer studenter att möta kulturarv i förhållande till nationalism, kolonialism och postkolonialism. En särskild tonvikt ligger på att balansera den dominerande eurocentriska, materialfokuserade kulturarvsdiskursen, genom att presentera alternativa metoder till och grunder för kulturarv, utforska frågor som materiella och immateriella arv, identitet, äkthet, ägande, samt kulturella-, minoritets- och mänskliga rättigheter.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och exkursioner. Det kan förekomma en exkursion utanför Gotland. Aktivt deltagande i seminarier, grupparbeten och exkursioner är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Aykan, Bahar Patenting Karagöz : Unesco, nationalism and multinational intangible heritage

  Ingår i:

  International journal of heritage studies : IJHS.

  vol. Vol. 21 (2015) nr. 10

  s. 949-961

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Byrne, Denis Western Hegemony in Archaeological Heritage Management

  Ingår i:

  History and anthropology.

  New York: Harwood Academic Publ., 1984-

  vol. vol. 5 (1991)

  s. 269-276 alternativt Fairclough, Graham, Rodney Harrison, John H. Jameson and John Schofield (eds) The Heritage Reader Routledge, 2008 s. 229-234

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silverman, Helaine; Ruggles, D. Fairchild Cultural heritage and human rights

  New York: Springer, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gordillo, Gastón. Rubble : the afterlife of destruction

  Durham: Duke University Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harrison, Rodney Heritage : critical approaches

  Milton Park, Abingdon: Routledge, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Long, Colin; Labadi, Sophia Heritage and globalisation

  Abingdon: Routledge, c2010.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holtorf, Cornelius Averting loss aversion in cultural heritage

  Ingår i:

  International journal of heritage studies : IJHS.

  vol. Vol. 21 (2015) nr. 4

  s. 405-421

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tucker, Hazel; Carnegie, Elizabeth World Heritage and the Contradictions of "Universal Value"

  Ingår i:

  Annals of tourism research : a social science journal

  New York: Pergamon Press, 1974-

  vol. Vol. 47 (2014)

  s. 63-76

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winter, Tim Beyond Eurocentrism : Heritage Conservation and the Politics of Difference

  Ingår i:

  International journal of heritage studies : IJHS.

  vol. Vol. 20 (2014) nr. 2

  s. 123-137

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur om högst 200 sidor kan delas ut under kursen.

Referenslitteratur