Kursplan för Föremålens material och tekniker

Materials and Technologies of Objects

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV732
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: 30 hp kulturvård inklusive Konserveringsvetenskap, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Föremålsantikvarieprogrammet, 180 hp. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
ha kunskap om och förståelse av

 • materialvetenskapens grunder och empiri;
 • relevanta begrepp och områdets terminologi;
 • ett urval av traditionella material och metoder för tillverkning av artefakter;
visa färdighet och förmåga att
 • förstå undersöknings- och dokumentationsmetoder som används för att bevara och tillgängliggöra information om artefakter;
 • använda enklare fysikaliska och kemiska metoder för att analysera, identifiera och beskriva artefakter;
 • dra slutsatser baserade på föremålens olika material, kvalitet, ålder, proveniens, tidigare användning, förändring och kondition;
 • kritiskt diskutera egna och andras analyser, beskrivningar och tolkningar;
 • med hjälp av adekvat fackspråk såväl muntligt som skriftligt kommunicera iakttagelser, analyser, beskrivningar och tolkningar till en vidare krets;
 • planera sitt arbete i enlighet med kursens tidsplan;
kunna värdera och förhålla sig till
 • relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter;
 • miljömässiga aspekter och hållbar förvaltning av materiell kultur.

Innehåll

Material beskrivs utifrån deras kemiska sammansättning och kemisk-fysiska egenskaper. Produkter framställs och material formas med hjälp av olika traditionella metoder eller industriella tekniker, av vilka några belyses översiktligt. Materialens förändring över tid diskuteras liksom kulturvårdens olika sätt att förhålla sig till sådana förändringar. Ibland ses de som en naturlig och oundviklig förändring, ibland som en skada, och beroende på förhållningssätt kan det få olika konsekvenser. Skador ses ofta som motiv för restaurering eller konservering av artefakter. Möjligheter och begränsningar för bruk och bevarande diskuteras i förhållande till materialens och konstruktioners olika beständighet. En del material har påtaglig miljöpåverkan och vissa framställs i huvudsak av icke förnyelsebara råvaror, vilket inte är hållbart ur ett samhällsperspektiv. Konflikter kan uppstå mellan kulturvårdens intressen om visst material i förhållande till samhällets krav om hållbar utveckling och regler för miljöskydd, vilket berörs i viss mån.
Kursen är indelad i fem delkurser:

Delkurs 1 Grundläggande materiallära 1,5 hp omfattar grunderna i hur material definieras och beskrivs i fysikaliska och kemiska termer.

Delkurs 2 Trä, textil & papper 7 hp omfattar trä som råvara, vedanatomi och snickeriteknologi-historia, vanliga textila fibrer, deras bearbetning till textila material för konfektions- och inredningsändamål och i viss mån för stoppning och tapetseri. Vanliga textila tekniker är spinning, vävning och sömnad. Delkurset omfattar även papper som dokument, böcker, fotografi och tapeter.

Delkurs 3 Glas & keramik 7 hp omfattar silikater såsom glas och keramik liksom relevanta bearbetningstekniker såsom blåsning, gjutning, drejning, slipning och blästring. Teknikhistoriska aspekter tas upp som exempel på tillämpad materialkunskap.

Delkurs 4 Metall 7 hp omfattar vanligt förekommande metaller och deras legeringar, liksom hantverksmässiga eller industriella metoder för att framställa produkter av dem. Tyngdpunkten är metallurgi och korrosionslära liksom metoder använda inom kulturvården för att förhindra korrosion.

Delkurs 5 Färg & plast 7,5 hp omfattar färgseende och perceptionspsykologi, men har tyngdpunkten i färg som ett traditionellt material för hantverkare och konstnärer. Plaster belyses både som en komponent i nutida färger och som konstruktionsmaterial till exempel som ytskikt för väggar, golv, hushållsartiklar, möbler, konstnärliga produkter och liknande.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, studiebesök, individuella arbeten och grupparbeten. Obligatorisk närvaro gäller seminarier, övningar, laborationer och studiebesök. Handledning ges endast inom kurstillfället. Litteratur och föreläsningar förekommer i huvudsak på svenska och engelska, men även nordiska språk kan förekomma. Enstaka texter kan föreligga på tyska eller franska.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen, enskilda eller gruppvisa inlämningsuppgifter, som närvaro vid studiebesök samt genom aktivt deltagande i seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För väl godkänd krävs väl godkänd på uppgifter motsvarande minst 16 hp och att examinerande uppgifter är inlämnade inom tidsfristen.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Obligatorisk litteratur

 • Watz-Wåreus, Birgitta; Andersson, Lena O Berättelsen om lera och eld : en historia om keramik

  [Sthlm]: Bokform, 1973

  9 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bartha, S. Vad är korrosion?

  Ingår i:

  Ytforum.

  (1983) nr. 7 s. 17-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björdal, Lars Pappersdokument.

  Ingår i:

  Fjæstad, Monika Tidens tand : förebyggande konservering : magasinshandboken

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  s. 142-152

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brunskog, Maria Nytt ljus över gammal rost : att bevara kulturföremål av järn

  Stockholm: Nordiska museet, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Byggnadskultur : meddelande från Svenska föreningen för byggnadsvård

  Tidskriftens webbplats

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlgren, Torbjörn; Wistrand, Sven; Wiström, Magnus Nordiska träd och träslag

  4., rev. uppl.: Stockholm: Stift. ARKUS, 2004

  Eller tidigare upplaga, eller Brunskog (se ovan)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dorge, Valerie; Howlett, F. Carey Painted wood : history & conservation

  Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1998

  http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/paintedwood.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekström, G. Luftföroreningar förstör antika bronskanoner

  Ingår i:

  Ytforum.

  (1984) nr. 5 s. 20-21

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Falk, Thomas Flygt, Elisabeth Boken om glas

  2., [uppdaterade] uppl.: Växjö: Glafo, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fjæstad, M.; Norlander, Å. Metaller

  Ingår i:

  Fjæstad, Monika Tidens tand : förebyggande konservering : magasinshandboken

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  s. 66-89

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Knutsson, Johan Hantverkarens val : material, teknik och form genom möbelhistorien

  Stockholm: Nordiska museets förlag, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nord, Anders G.; Tronner, Kate; Björling Olausson, Karin Plast : morgondagens kulturobjekt : projekt för bevarande av plastföremål : terminologi, analys, skador, nedbrytning, förvaring

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2008

  Se Riksantikvarieämbetets webbplats, http://www.raa.se/publicerat/9789172096448.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyrén, Ole Ingolf Målningar ändrar färg

  Stockholm: Raster, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström, Bengt Keramik & porslin i Sverige genom 7000 år : från trattbägare till fri keramik

  Stockholm: Carlsson, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Setterberg, Nina Svårigheter vid färgundersökning av arkitekturbundet måleri : fallstudie: färgundersökning av en lågerhuggen gördellist i södra valvet på Stockholms slott

  Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, 2010

  Se Gupea, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22718

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Simmingsköld, B. Glasegenskaper och glasteknik

  Ingår i:

  Brunius, Jan Svenskt glas

  [Ny uppl.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1995

  s. 417-430

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skinner, Helen Konst på papper.

  Ingår i:

  Fjæstad, Monika Tidens tand : förebyggande konservering : magasinshandboken

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  s. 200-207

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wulfcrona, Marie Louise Servetter : historia, brytningar, skötsel

  Stockholm: Nordiska museet, 1997

  s. 114-119

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Östbom, G., Kompendium textil materiallära, u.å., opublicerat.

Ytterligare texter om maximalt 200 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur (ej obligatorisk)

 • Björkman, Ragnar Thelander, Elisabet Skräddarlexikon

  [Stockholm]: [Sveriges skrädderiidkareförb.], 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brunskog, Maria Laborationsmanual

  Konstvetenskapliga institutionen,

  19 sidor

 • Brunskog, Maria Lista över keramiska termer; föremålstyper, benämningar

  Konstvetenskapliga institutionen, 2004

  8 sidor

 • Dahlbäck Lutteman, Helena Svenskt porslin : fajans, porslin och flintgods 1700-1900

  Västerås: Ica bokförl., 1980

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dal, Björn; Ridderstad, Per S.; Karlsson, Erik Svenska bokband : historisk översikt

  Stockholm: Bokbindarmästarefören., 1996

  s. 9-25

  Se bibliotekets söktjänst

 • Källbom, Arja Mjölk- och kaseinfärger

  Mariestad: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Källbom, Arja Tjära på trätak : en kunskapssammanställning

  Mariestad: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, cop. 2015

  https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39128/1/gupea_2077_39128_1.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Källbom, Arja Vattenglas- och silikatfärg : historik, karakteristik och användning : gästhantverkarstudie

  Mariestad: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, cop. 2015

  https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/38576/4/gupea_2077_38576_4.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laserna, M Visbys färger. Exteriör färgsättning av bostadshus i Visby innerstad 1860-1930

  Konstvetenskapliga institutionen, 2013

  Se DiVA, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-208337

 • Lesko, Jim Industrial design : materials and manufacturing guide

  2. ed.: Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stavenow-Hidemark, Elisabet; Landin, Mats Andersson, Kent Nytt tyg på gamla stolar : stoppning och klädsel förr och nu

  Stockholm: Nordiska museet, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stenberg, Bernt; Matérn, Fredrik von; Åkervall, Torsten Möbelstoppning som hantverk

  Stockholm: Sveriges tapetseraremästares centralfören. (STC), cop. 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vingedal, Sven Erik; Landqvist, Marianne Porslinsmärken : en bok om porslins-, fajans- och andra keramikmärken

  6., omarb. och aktualiserade uppl.: Stockholm: Forum, 1982

  Eller annan upplaga

  Se bibliotekets söktjänst