Kursplan för Teknisk-antikvarisk byggprocess

Technical Building Conservation

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV787
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-08-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 16, 2018
 • Behörighet: 45 hp kulturvård eller motsvarande kunskaper
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.
 
 

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten 
ha kunskap om och förståelse för

 • den teknisk-antikvariska byggprocessens olika moment och vilka dess metoder är,
 • den teknisk-antikvariska byggprocessens olika aktörer och deras ansvar, rollfördelning och interaktion,
 • de regelverk som styr byggprocessens olika delar, med avseende på planering, byggande och bevarande.
visa färdighet och förmåga att
 • beskriva de grundläggande aspekterna för fysisk planering i relation till kulturvårdens fält,
 • analysera och problematisera byggprocessen, såväl ur tekniskt som antikvariskt perspektiv, med utgångspunkt i befintligt regelverk och i relation till dess olika aktörer,
 • praktiskt utföra, dokumentera och rapportera delar av den teknisk-antikvariska byggprocessen.
kunna värdera och förhålla sig till
 • relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på planering, byggande och bevarande.

 
 

Innehåll

Kursen behandlar de centrala delarna i byggprocessen, ur ett tekniskt-antikvariskt perspektiv. Kulturvårdens roll i fysisk planering samt bygg-, förändrings- och bevarandeprocesser belyses genom studier av regelverk och lagstiftning, framförallt ur ett nationellt perspektiv. Internationella perspektiv beörs översiktligt.
 
Bygg- och restaureringssektorns aktörer och deras ansvarsområden och roller behandlas inom kursen, liksom myndighetsrelaterade processer såsom planering, bygglov och restaurering.
 
Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. I den praktiska delen ingår teknisk-antikvarisk projektering och uppföljning samt utförande av tekniskt-antikvariskt arbete i praktiken.
 

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och praktiskt arbete i fält. Obligatorisk närvaro gäller seminarier, studiebesök och praktiskt arbete. Handledning ges endast inom kurstillfället.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i praktiskt arbete och seminarier, närvaro vid studiebesök, skriftlig tentamen, individuella eller gruppvisa inlämningsuppgifter, samt projektredovisningar. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Adlercreutz, Thomas Lagkommentarer

  Ingår i:

  Karnov

  Stockholm: Karnov Group, [200-?]-

  Lagkommentarer

  OBS! Direktlänken fungerar bara som inloggad på UU:s universitetsbibliotek

  Se bibliotekets söktjänst

 • Allmendinger, Philip Planning theory

  3rd edition.: London: Palgrave/Macmillan Education, 2017.

  Eller tidigare upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barthel-Bouchier, Diane L. Cultural heritage and the challenge of sustainability

  Walnut Creek, CA: Left Coast Press, Inc., cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bengtsson, Hans Offentlig förvaltning : att arbeta i demokratins tjänst

  2., [uppdaterade] uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsen, Lisa Handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2010

  http://www.raa.se/publicerat/9789172095571.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellqvist, Marie-Louise; Östergren, Majvor Ett plundrat kulturarv : att motverka och förebygga plundring av fornlämningar

  Visby: Länsstyrelsen Gotlands län, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hillström, Magdalena Staten, kyrkan och ansvaret för kyrkobyggnaderna

  Ingår i:

  Hillström, Magdalena; Löfgren, Eva; Wetterberg, Ola Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik

  2017

  s. 141-181

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Höök, Rolf Entreprenadjuridik : [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering]

  5. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Karin Byggnadsvårdsdokumentation - hantverkarens perspektiv och bidrag

  Göteborgs universitet, 2011

 • Korsell, Lars E.; Källman, Linda Kulturarvsbrott

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordstrand, Uno Byggprocessen

  4., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyström, Jan; Tonell, Lennart Planeringens grunder : en översikt

  3., [utök. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Robertsson, Stig; Lierud, Per Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård

  [Ny utg.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandbohr, Sayali; Rohan, Botre A systematic approach towards restoration of heritage buildings : a case study

  Ingår i:

  International Journal of Engineering and Technology

  Engg Journals Publications,

  vol. March (2013)

  Se bibliotekets söktjänst

 • West, Susie Understanding heritage in practice

  Manchester: Manchester University Press in association with the Open University, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Världsarv i Sverige

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2014

  Innehållsförteckning

  Se bibliotekets söktjänst

Lagar, förordningar och föreskrifter

Konventioner