Kursplan för Global hälsa 2

Global Health 2

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE146
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Global hälsa A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-19
 • Inrättad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2018-05-17
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller andra områden relevant för global hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Vid kursens slut ska studenten kunna:

 • Beskriva magnitud, prevalens och geografisk fördelning av de viktigaste barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoproblem med fokus på låginkomstpopulationer.
 • Kartlägga och utvärdera orsakerna till barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoproblem och dess konsekvenser för folkhälsa och hållbar utveckling.
 • Beskriva steg för att genomföra forskningsprojekt som behandlar barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoproblem och bedöma lämpligheten i olika metoder.
 • Visa färdighet att analysera och tolka data från forskning kring barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoproblem.
 • Kritiskt granska, analysera, syntetisera, presentera och diskutera vetenskaplig litteratur inom barnhälso-, nutritions- och sexuella och reproduktiva hälsoområdet.

Innehåll

Kursen består av följande tre moduler: Global nutrition, Global sexuell och reproduktiv hälsa och Global barnhälsa. Här under beskrivs vad varje modul innehåller.

Global nutrition
Modulen analyserar relationen mellan nutrition och samhällsutveckling inklusive förväntade effekter av och på det globala klimatet och behandlar barns och kvinnors nutritionsbehov och problem, samt presenterar strategier för att förebygga dessa. Detta inkluderar aspekter som relaterar till nutritionstransitionen. Ett avsnitt behandlar metoder för att mäta kost och nutritionsstatus på olika nivåer i samhället. Modulen presenterar och diskuterar olika typer av nutritionsprogram samt analyserar kritiska faktorer för deras effektivitet.

Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (GSRHR) fokuserar på mödra- och barnhälsa, tonårshälsa, STI och HIV/AIDS, familjeplanering och aborter ur ett folkhälsoperspektiv i låginkomstländer. Vidare diskuteras forskningsprioriteringar och strategier kring dessa frågor i situationer med knappa resurser.

Global barnhälsa
Modulen analyserar storleken, karaktären och utvecklingen av globala barnhälsoproblem med särskild fokus på låg- och mellaninkomstländer. Den har avsnitt som berör prioritering för att möta dessa hälsoproblem. Delar av modulen diskuterar även forskningsprioritering i relation till de globala barnhälsoproblemen, och särskilda metodproblem i global barnhälsoforskning när hälsa och utveckling av barnet ska studeras. Praktisk träning i analys av longitudinella barnhälsodata från studier i låginkomstländer ingår, samt övningar i att kritiskt granska och diskutera forskningsrapporter inom området.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt individuella och gemensamma inlämningsuppgifter, samt presentationer. Undervisningen är interaktiv och studenterna uppmanas att deltaga och reflektera över egna erfarenheter inom området. All undervisning samt undervisningsmaterial är på engelska.

Examination

Bedömningen baseras på:
Skriftliga prov, deltagande i obligatoriska moment, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. All examination sker på engelska.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.