Kursplan för Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete

Biomedical Laboratory Science, Degree Project

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3ME074
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-11-18
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande samt därutöver kurser i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå och relevant yrkeserfarenhet motsvarande minst 1 år heltid. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av kursansvarig godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring i högskoleförordningen (2006:1053).

Kursen är en fristående obligatorisk uppsatskurs, avsedd för dem som önskar avlägga masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Examensarbetet anknyter till utbildningens inriktning så att teoretiska och metodologiska kunskaper från tidigare genomgångna kurser kan tillämpas, breddas och fördjupas och utgör en fördjupning i huvudämnet.

Mål

Färdigheter och förmågor

Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs inom ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap kunna:
- uppvisa djupa kunskaper inom en självvald del av området Biomedicinsk laboratorievetenskap
- identifiera via Internet lämpliga projekt för vidare studier
- planera envetenskaplig undersökning med visst stöd
- praktiskt genomföra en vetenskaplig undersökning inom givna tidsramar
- översiktligt beräkna kostnaden för en vetenskaplig undersökning
- muntligt redovisa och försvara en vetenskaplig undersökning på engelska
- skriftligt redovisa en vetenskaplig undersökning på engelska
- resonera kritiskt kring försöksdesign, erhållna resultat och tolkning av dessa

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna
- motivera sitt val av metodik och urval av vetenskaplig information
- på ett vetenskapligt sätt, skriftligt och muntligt, sammanfatta och värdera vetenskaplig biomedicinsk information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den enskilde studenten ska efter avslutad kurs kunna
- göra etikansökan om tillstånd för djurförsök eller för att använda patientmaterial
-visa förmåga att inom biomedicinsk laboratorievetenskap kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- delta aktivt i ett arbetslag

Innehåll

Ansökan för finansiering av projektet. Identifiering av relevant forskningsområde, problemavgränsning, metodval, datainsamling och dataanalys, forskningsetiska överväganden, muntlig och skriftlig presentation av arbetet och försvar av uppsats. Sammanfattning och värdering av vetenskapliga seminarier.

Undervisning

Lärstrategi:
Lärandet bedrivs i form av eget arbete inom ett arbetslag där verksamheten anknyter till utbildningens inriktning. Relevanta seminarieserier följs. Kritisk granskning och opposition av uppsats genomförs.

Examination

Examensarbetet ska redovisas i form av uppsats skriven på engelska enligt anvisningar från en vetenskaplig tidskrift. Examensarbetet redovisas och försvaras även muntligt, på engelska. Att inte redovisa muntligt och skriftligt inom angiven tidsram räknas som tentamenstillfälle.
Student skall ha rätt att genomgå förnyat arbete en gång. Dispens för ytterligare tillfällen kan beviljas av grundutbildningskommittén om synnerliga skäl föreligger.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.