Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • kunna redogöra för några centrala praktisk-filosofiska problem
 • kunna analysera och kritiskt granska centrala normativa och värdemässiga frågor
 • kunna ge en systematisk behandling av vissa problem inom moralfilosofi
 • ha grundläggande kunskaper om värdeteori, normativa system och deras tillämpningar
 • kunna antingen redogöra för huvuddragen i modern politisk filosofi och dithörande centrala frågor kring rättvisa, gällande rätt och rättigheter eller kunna redogöra för de centrala metafysiska frågeställningarna inom praktisk filosofi

Innehåll

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande 7,5 hp, Etik 7,5 hp, Värdeteori 7,5 hp samt en av kurserna Politisk filosofi 7,5 hp eller Metafysik 7,5 hp.

Kritiskt tänkande 7.5 hp

I fokus för den första kursen står grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik. Man övar upp sin förmåga att tolka, förtydliga och värdera ett resonemang. Dessa färdigheter kommer till stor användning inte bara under den efterföljande filosofiutbildningen utan även i många andra sammanhang.

Etik 7.5 hp

Ovanstående verktyg får du sedan möjlighet att använda dig av i etiken: Vad är det som gör att ett visst handlande är moraliskt otillåtet? Olika moralfilosofiska teorier ger vitt skilda svar på denna fråga. De viktigaste av dessa teorier diskuteras ingående på kursen i etik.

Värdeteori 7.5 hp

Kan det alls finnas korrekta svar på värdefrågor – och är sanningen hos dessa svar i så fall oberoende av vårt tyckande och tänkande? Kan vi ha någon kunskap i värdefrågor – och i så fall hur?

Politisk filosofi 7.5 hp

Kursen är en introduktion till modern politisk filosofi och ger en översikt av några centrala rättsfilosofiska och politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, gällande rätt och rättigheter. Diskussion av frågor om den rättvisa fördelningens natur, rättvisans förhållande till marknadsekonomin, jämlikheten och välfärden.

Metafysik 7.5 hp

Vad är tiden? Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är? Har vi någon valfrihet i våra handlingar? Vad gör dig till samma person du var som barn? Varför finns det någonting alls? Finns Gud? Består världen enbart av materiella föremål? Metafysik handlar om sådana grundläggande frågor om verkligheten och oss människor. Den här kursen ger en inledning till metafysiken, med viss betoning på de problem som vetter mot praktisk filosofi.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Varje del av kursen examineras separat genom en traditionell salsskrivning eller en inlämningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kritiskt tänkande

 • Bowell, Tracy; Kemp, Gary Critical thinking : a concise guide

  Fourth edition.: London: Routledge, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Etik

 • Shafer-Landau, Russ. The fundamentals of ethics

  Third Edition.: New York: Oxford University Press, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shafer-Landau, Russ The ethical life : fundamental readings in ethics and moral problems

  3. ed.: New York: Oxford University Press, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

Värdeteori

Politisk filosofi

Metafysik

 • Conee, Earl Brink; Sider, Theodore Riddles of existence : a guided tour of metaphysics

  New edition.: Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst