Kursplan för Fördjupningskurs i neurovetenskap

Elective Course in Neuroscience

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3NR432
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N, Biomedicin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-01
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs 150 hp inom läkar-, biolog- eller biomedicinarprogrammet, varav minst 15 hp skall vara neurobiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Beslut och riktlinjer

Ersätter tidigare kurs 3NR332 Fördjupningskurs i neurovetenskap

Mål

Projektarbetet ska ge fördjupad kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta och praktisk erfarenhet av hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:
- kunna söka vetenskaplig litteratur
- kunna sammanfatta vetenskaplig litteratur och värdera den kritiskt
- ha kunskap om hur man planerar och genomför ett vetenskapligt arbete inom ett neurovetenskapligt ämnesområde
- ha kunskap om hur man analyserar vetenskapliga data
- kunna diskutera vetenskapliga data
- kunna presentera vetenskapliga data och slutsatser i god skriftlig och muntlig form

Innehåll

Kursen är utformad som ett projektarbete. Arbetet innefattar: praktiskt arbete i nära anslutning till pågående neurobiologisk forskning; sammanställning och kritisk analys av resultat; sökning av vetenskaplig litteratur; muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet.

Undervisning

Studierna sker under individuell handledning och innefattar litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete.

Examination

Projektet ska redovisas i seminarieform inför ämnesexpertis. Det ska också sammanställas i en individuellt för ändamålet avfattad skriftlig rapport, vilken ligger till grund för examinationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Övriga föreskrifter

Vid arbete med försöksdjur krävs behörighet motsvarande det som anges i gällande svenska föreskrifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.