Kursplan för Experimentell immunologi, genetik och patologi

Experimental Immunology, Genetics and Pathology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-01
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci, biologi eller motsvarande. För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • vetenskapligt beskriva en medicinsk frågeställning
 • förstå och beskriva olika metoder för att angripa en medicinsk frågeställning
 • planera och bedriva experimentella undersökningar för att besvara en medicinsk frågeställning
 • bearbeta insamlade data och åskådliggöra dem på ett vetenskapligt vis
 • skriftligt och muntligt rapportera ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom huvudämnet medicinsk vetenskap, där studenten under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik och patologi. Kursen ämnar ge studenten praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde.

Undervisning

Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig rapportering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Anmärkning:

Kursen kan i princip följas i egen takt och kan påbörjas vid valfri tidpunkt på året efter överenskommelse med handledaren.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.