Kursplan för Vindkraft - planering

Wind Power Planning

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV175
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och reflektera över fysisk planering och policy för vindkraftsetablering
 • analysera det fysiska planeringsarbetet för vindkraft
 • identifiera och reflektera över vindkraftens miljöpåverkan
 • redogöra för hur man tar hänsyn till opinion och skapar dialog kring vindkraftsetableringar
 • beskriva och reflektera över tillståndsprocessen för ett vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen behandlar ämnen som energipolitik, ekonomiska styrmedel, fysisk planering och tillståndsprocessen för vindkraft. Här ingår planeringsstrategier och planeringsmetoder, konsekvenser på miljö och landskap, opinion och acceptans. Vidare ska förvärvade kunskaper tillämpas genom att studenten gör en analys av fysisk planering för vindkraft.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (6 hp) och en skriftlig projektuppgift (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV058, Vindkraft - planering eller 1GV117, Vindkraft - planering.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 200-300 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.