Kursplan för Renässansens perspektiv

Renaissance Perspectives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV852
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-06-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Konstvetenskap 60 hp eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • ha en allmän förståelse av perspektivteori och 3D-gestaltning inom den västerländska bildkonsten perioden ca 1300-1700,
 • ha en specifik förståelse av den italienska renässansens perspektivteori och praktik,
 • ha förmåga att analysera perspektiv och rumsgestaltning i tidigmoderna bilder,
 • ha förmåga att relatera renässansens perspektivteori till det praktiska utförandet och till bevarade artefakter,
 • ha god kännedom om perspektivteori och dess historiografi och fördjupade kunskaper om delar av fältet,
 • ha ett kritiskt förhållningssätt till perspektivteori och dess praktiska tillämpning och historiografi,
 • ha insikter om fältets vetenskapliga begränsningar och möjligheter.

Innehåll

Kursen behandlar perspektivteori och praktik inom Västerlandets bildkonst, med fokus på renässansens Italien, perioden ca 1300-1700. Perspektivteori och praktik relateras till olika kulturers rumsgestaltningar inom bildkonsten. Utöver målerikonsten studeras även scenografi, skulptur, arkitektur och andra visuella medier där perspektivet spelar en central roll. I ett vidare sammanhang berörs också mentalitetshistoriska, filosofiska och naturvetenskapliga aspekter av perspektivet samt relationen till 3D-gestaltningar i digitala medier.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av nätbaserade seminarier.

Examination

Examination sker löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter. Som betyg för kursen används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alberti, Leon Battista On painting

  London: Penguin, 1991, cop. 1972

  (finns även på svenska med titeln Om målarkonsten, Kulturhistoriskt bibliotek - Symposium 1996) https://www.penguin.co.uk/books/34176/on-painting/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damisch, Hubert The origin of perspective

  1. pbk ed.: Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995

  (finns även som pdf) https://mitpress.mit.edu/books/origin-perspective

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Panofsky, Erwin Perspective as symbolic form

  New York: Zone Books, 1991

  (finns även på svenska med titeln Perspektivet som symbolisk form, Kulturhistoriskt bibliotek - Symposium 1994) https://www.zonebooks.org/books/87-perspective-as-symbolic-form

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digital Space and Architecture

  Ingår i:

  International journal for digital art history

  2015-

  vol. vol. 3 (2018)

  (finns även som pdf) https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/dah/index

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer ca. 200 sidor internetbaserat material.