Kursplan för Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin

Analytical Separation Methods in Pharmaceutical and Biomedical Sciences

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK210
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Läkemedelsutveckling A1N, Farmaceutisk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2017-11-16
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 180 hp, med kemi som huvudområde, varav minst 7,5 hp på C-nivå i analytisk farmaceutisk kemi, eller motsvarande. Kunskaper i svenska och/eller engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FK310, Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin, 15.0 högskolepoäng

Mål

Kursen ska ge den studerande träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete/litteraturarbete inom analytisk farmaceutisk kemi i kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete för farmaceutiska och biomedicinska tillämpningar.

Innehåll

Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser inom respektive utbildning tillämpas. Arbetet genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Undervisning

Undervisning sker i form av individuell handledning och seminarier.

Obligatoriska moment: Deltagande i seminarier och avslutande examensseminarium.

Examination

Utfört vetenskapligt arbete/litteraturarbete redovisas skriftligt i en rapport som presenteras vid ett seminarium. För godkänt betyg krävs förutom godkänd uppsats även deltagande i obligatoriska moment.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.