Kursplan för Medicinen i kultur och samhälle

Medicine in Culture and Society

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH345
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G2F, Idé- och lärdomshistoria G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-06-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kursen är en valbar kurs inom läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen, fysioterapitutbildningen, apotekarutbildningen och receptarieutbildningen. För tillträde till kursen krävs att samtliga obligatoriska moment samt alla tentamensprov är avklarade och godkända till och med termin 9 inom läkarutbildningen, termin 4 inom sjuksköterskeutbildningen, termin 5 inom fysioterapeututbildningen, termin 7 inom apotekarutbildningen, termin 4 inom receptarieutbildningen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Farmaceutiska fakulteten, Medicinska fakulteten

Mål

Kursens övergripande mål är att sätta in medicinen och centrala begrepp om sjukdom och hälsa i en vid kulturell och samhällelig kontext. Kursen ska fördjupa förståelsen av hur sociala, kulturella och politiska faktorer påverkar medicinen, hur relationen mellan patienter och företrädare för medicinska professioner har förändrats, samt ge perspektiv på den egna professionella rollen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Beskriva hur medicin och erfarenheter av sjukdom och hälsa samspelar med sociala och kulturella sammanhang.

Anlägga ett kontextualiserande perspektiv på den egna professionen.

Analysera kön, klass och etnicitet som en del av det medicinska mötet.

Analysera diagnosers uppkomst, bedömningar av avvikelse och normalitet samt ojämlikhet i hälsa och vård utifrån en kulturell och samhällelig kontext.

Kritiskt granska och analysera hur värderingar, intressen och maktrelationer har påverkat medicinens samhällsroll.

Uppvisa en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Innehåll

Den moderna medicinen är, liksom läkare, vårdpersonal, patienter och anhöriga men också mer abstrakta fenomen som diagnoser, sjukerfarenheter, hälsobegrepp och hierarkier, del av en lång historia, ett visst språk och ett kulturellt och samhälleligt brett sammanhang. Denna kurs undersöker medicinen, både som vetenskap och praktik, i relation till dessa kontexter. Via samtida och historiska exempel och med utgångspunkt i exempelvis skönlitteratur, självbiografier, film och museibesök konkretiserar kursen medicinens plats i våra liv och i relation till staten och samhället. Centrala perspektiv och begrepp hämtas från det tvärvetenskapliga fältet medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Vid seminarier och i skriftliga övningar diskuteras hur skiftande uppfattningar och normer rörande hälsa och sjukdom, förhållandet mellan patienter och företrädare för medicinska professioner, normalt och avvikande, befolkningar och individer påverkar dagens hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs vid att diskutera patienters och anhörigas erfarenheter av sjukdom, vård och medicin samt vid att reflektera över den egna professionella rollen.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras löpande genom deltagande i obligatoriska seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Den bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts.

För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.