Kursplan för Ohälsa och främjande av hälsa II

Ill Health and Promotion of Health II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SJ460
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1F, Medicinsk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-15
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Behörig att registreras är den som har godkända kurser från termin 1 och 2 samt 15 hp från termin 3, inklusive godkänd VFU-placering (totalt 75 hp)

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i termin 4 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av teoretiska studier, klinisk/praktisk färdighetsträning samt VFU. Kursen består av 17,5 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 12,5 hp Medicinsk vetenskap; 15 hp teori och 15 hp verksamhetsförlagd utbildning.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- analysera människans utveckling och hälsa ur ett livscykelperspektiv

- planera, fördela och delegera arbetsuppgifter och samverka med olika yrkesgrupper

- planera och tillämpa för situationen anpassade åtgärder för att förhindra smittspridning samt vårdrelaterade infektioner

- självständigt, tillsammans med patient och närstående planera, genomföra och utvärdera basala och specifika omvårdnadsåtgärder

- särskilja olika ohälso- och sjukdomstillstånd, förklara patofysiologi samt värdera val av diagnostik och behandling

- tillämpa läkemedelshantering och värdera verkningsmekanismer och biverkningar

- tillämpa och värdera informations- och kommunikationsteknik

- visa självkännedom och empatisk förmåga

- värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens

- värdera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation, ledarskap, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD (17,5 hp)

- etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet

- teorier, modeller och begrepp relaterat till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

- vetenskaplig metod 4 och förbättringskunskap

- evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården

- hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relation, med fokus på personer med psykisk ohälsa

- hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och styrdokument

- informations- och kommunikationsteknik

- basal och specifik omvårdnad vid ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder

- omvårdnadsprocessen, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller

- kliniskt status 3

- läkemedelshantering 3

- medicinsk teknik 4

- ledarskap inom arbetslaget

- samverkan i team

- yrkesmässig handledning i omvårdnad

MEDICINSK VETENSKAP (12,5 hp)

- farmakologi

- klinisk kemi/fysiologi

- mikrobiologi och immunologi

- nutrition 4

- patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk och psykiatrisk vård hos barn och vuxna

- smärta

Undervisning

ARBETSFORMER

Föreläsningar, litteraturstudier, arbete i basgrupper, rollspel, individuellt arbete, seminarier och webbaserad undervisning. Klinisk färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, obligatoriska föreläsningar, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, klinisk färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp samt examination av kliniska/praktiska färdigheter. Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Samtliga delmoment och skriftlig individuell sluttentamen skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Nytillkommen obligatorisk litteratur

 • Elmqvist, Carina; Almerud Österberg, Sofia Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Det finns en ny upplaga (2. uppl) från dec 2019 som alternativ till 1. uppl.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Allgulander, Christer Klinisk psykiatri

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skärsäter, Ingela; Wiklund Gustin, Lena Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steenfeldt, Vibeke Östergaard Bidstrup Jörgensen, Birgit Omvårdnadsteori som referensram : i forskning och utveckling

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tidigare obligatorisk kurslitteratur

 • Klinisk omvårdnad. : 1 Almås, Hallbjørg (red.); Stubberud, Dag-Gunnar (red.); Grønseth, Randi (red.) Bolinder-Palmér, Inger (översättare)

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Del 1.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk omvårdnad. : 2 Almås, Hallbjørg (red.); Stubberud, Dag-Gunnar (red.); Grønseth, Randi (red.) Bolinder-Palmér, Inger (översättare); Olsson, Kristina (översättare)

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Del 2.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger Att möta familjer inom vård och omsorg

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Alternativ upplaga till 2012 är upplagan från 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berséus, Olle Svensén, Christer; Hjelmqvist, Hans Vätsketerapi

  2., uppdaterade och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Donnerdal, Lisa Vätskebalans genom omvårdnadsplan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Hylen Ranhoff, Anette Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre

  Stockholm: Liber, 2010

  Alternativ upplaga till 2010 är upplagan från 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • HLR för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning

  [Rev. uppl.]: Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hertting, Anna; Kristenson, Margareta Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten Wilhelmsson, Jan Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

  5., rev. och uppdaterade uppl. / b [illustrationer: AB Typoform/Jan Wilhelmsson]: Stockholm: Liber, 2013

  Alternativ upplaga till 2013 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar Bjuväng, Agneta; Kjellberg, Margareta; Rehle, Harriett; Åkesson, Ulla

  4. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Alternativ upplaga till 2013 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sand, Olav; Toverud, Kari C. Människokroppen : fysiologi och anatomi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor Borgfeldt, Christer; Sjöblom, Ingela; Strevens, Helena; Wangel, Anne-Marie

  Femte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ upplaga till 2014 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ upplaga till 2014 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ upplaga till 2014 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  2:a upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  10th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016

  Alternativ till Polit, Denise F;Beck, Cheryl Tatano: Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Alternativ upplaga till 2013 är upplagan från 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Alternativ upplaga till 2013 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Alternativ upplaga till 2007 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Alternativ upplaga till 2014 är upplagan från 2019.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Föregående upplaga kan användas.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning. Kursen bedrivs enligt den pedagogiska modellen problembaserat lärande, vilket innebär individuell fördjupningslitteratur.

Versioner av litteraturlistan