Kursplan för Amning och bröstmjölk

Breastfeeding and Breast Milk

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE066
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Programkommittén för specialistsjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2018-01-17
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom hälso- och sjukvårdsområdet. Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna
• visa fördjupade kunskaper om amning och bröstmjölk för att kunna ge väl grundad information om laktation och amning till gravida och ammande kvinnor, fäder, anhöriga och allmänheten
• visa fördjupade kunskaper om bröstmjölkens innehåll av näring, immunologiska och andra komponenter, och gällande internationella rekommendationer för bröstmjölksuppfödning och barnets tillvänjning till annan kost
• visa fördjupade kunskaper om
- barnets utveckling av sugbeteende, förmåga att äta annan kost, och sömnmönster relaterat till amning
- olika bröstproblem och andra amningsproblem och relaterade vetenskapligt grundade interventioner för att kunna bedöma specifika behov och ge adekvat stöd och råd
- vad som förs över från mamman till barnet i bröstmjölken, såsom läkemedel, alkohol, nikotin, miljögifter och smittämnen
- amning av fler än ett barn, av underburna och sjuka barn, olika tillmatningsmetoder relaterat till amning och om amningshjälpmedel
- amning vid sjukdom hos mamman
- visa fördjupad kunskap om laktation, urmjölkning/urpumpning med hjälp av bröstpump och mjölkhantering
- kunna medverka i utformning av vårdrutiner inom öppen och sluten vård som ger optimalt stöd för amning och uppfödning med bröstmjölk
- kunna göra strukturerad observation av mamman och barnet vid amning som underlag för individuellt anpassat stöd för fungerande amning och råd vid amningsproblem
- visa förmåga att ta del av och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom kunskapsområdet.

Undervisning

Det pedagogiska arbetssättet syftar till att stimulera deltagarnas förmåga till aktivt, självständigt kunskapssökande, kritiskt tänkande, lärande och problemlösning.
Arbetsformerna inkluderar föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, skriftliga hemuppgifter och sammanställning av fördjupningsuppgift. Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper görs på den egna arbetsplatsen.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen i form av deltagande i seminarier, webbtentamen, inlämning av studieuppgifter samt skriftlig fördjupningsuppgift. Vid eventuell frånvaro från kurstillfälle redovisas motsvarande innehåll i en skriftlig studieuppgift. Minst tre vetenskapliga artiklar ska ha använts i fördjupningsuppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.
 
Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

Kurslitteratur

 • Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag

  Tredje upplagan: Stockholm: Gothia Fortbildning, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan