Kursplan för Speldesign 1 - introduktion

Game Design 1: Introduction

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD065
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-03-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten: 

 • kunna redovisa en övergripande praktisk och teoretisk förståelse för narrativa strukturer i spel och för spelmekanik, spelare och spelartyper, 
 • kunna redovisa grundläggande kännedom om relationen mellan affärsmodeller och speldesign, 
 • kunna beskriva och tillämpa metoder för att varsebli och värdera kopplingen mellan spelmekanismer och spelupplevelse i enklare spelsystem, 
 • kunna identifiera och tillämpa enklare metoder för produktion av designdokumentation, 
 • kunna kommunicera och visualisera grundläggande former av speldesign, 
 • kunna uttrycka sig i tal och i skrift på i huvudsak korrekt engelska, i såväl kontextorienterade som akademiska sammanhang, 
 • ha utvecklat sin förmåga att kritiskt analysera språk och komposition av text, såväl egen som andras, samt språkets och kompositionens roll, samt 
 • kunna redogöra för och tillämpa metodik för att framställa akademiska texter.

Innehåll

Kursen börjar med att definiera vad spel är, både ur ett forskningsperspektiv och som kulturuttryck, för att därefter fortsätta med en tillämpning av grundläggande verktyg för systemanalys i syfte att kunna bryta ned och analysera spel som system. Denna metod används sedermera även för att bryta ned narrativa strukturer och karaktärsdesign.

Genom workshops samt ett grupparbete som redovisas muntligt och skriftligt får studenten tillämpa metoder för analys och framställning av speldesign, dokumentation, projektplan och spelsystem.

Övergripande designprinciper, såsom ”form följer funktion", och tillämpning av uttrycksformer inom artistisk design introduceras. I kursen introduceras det abstrakta designverktyget MDA som används för att kunna analysera och korrelera kopplingen mellan mekanismer och spelupplevelse. Studenten får vidare ta del av vanligt förekommande affärsmodeller inom spelutveckling och får också en inblick i hur dessa påverkar speldesignen.

Slutligen sker en genomgång av olika former av dokumentation inom spelutveckling: från konceptdokument via pitchdokument och designdokument till post mortem.

Teorin i kursen tillämpas i ett avslutande projektarbete som resulterar i ett konceptdokument, vilket presenteras muntligt och reflekteras över i skrift.

Konceptdokumentation 7.5 hp

Promemoria 7.5 hp

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar, bl.a. i samband med seminarier, och genom en avslutande reflekterande promemoria. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på den avslutande promemorian.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2018

 • Adams, Ernest. Fundamentals of game design

  2. ed.: Berkeley, Calif.: New Riders, cop. 2010

  Eller senare version går också bra.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidwell, William.; Holden, Kritina.; Butler, Jill Universal principles of design : 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design

  Rev. and updated ed.: Gloucester, Mass.: Rockport, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hunicke, Robin; LeBlanc, Marc; Zubek, Robert MDA : A Formal Approach to Game Design and Game Research

  Ingår i:

  Proceedings

  Menlo Park, Calif.: AAAI Press, 2004

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk