Kursplan för Genusvetenskap A

Gender Research A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

MÅL
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och frågeställningar
 • redogöra för och diskutera grundläggande genusvetenskapliga teorier och forskningsområden
 • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier
 • göra genusvetenskapliga analyser inom givna tidsramar och av olika typer av empiriska material
 • göra grundläggande informationssökningar och ha kännedom om enkel referenshantering
 • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger grundläggande kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Den ger en introduktion till genusvetenskapliga teorier och genusforskning inom olika områden samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och genus i relation till andra maktordningar.


 

A1. Genusvetenskapens grunder 7.5 hp

Delkursen ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.

A2. Arbete och familj 7.5 hp

Delkursen introducerar aktuell genusforskning med samhälleliga perspektiv på arbete och familj. Mot en bakgrund av historiska perspektiv och globala utblickar fokuseras nutida förhållanden i en svensk kontext.

A3. Sexualiteter och kroppar 7.5 hp

Delkursen belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

A4. Kulturella representationer 7.5 hp

Delkursen ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom salstentamen och seminariedeltagande.
Delkurs 2 examineras genom fältarbete, hemskrivning och seminariedeltagande.
Delkurs 3 examineras genom PM och seminariedeltagande.
Delkurs 4 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt seminariedeltagande.
Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betygskriterier delas ut vid kursstart.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Genusvetenskap A

A1: Genusvetenskapens grunder

Totalt: ca 915 s.

 • Ah-King, Malin Genusperspektiv på biologi

  Stockholm: Högskoleverket, 2012

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara Mangold, Marcel De los Reyes, Paulina Postkolonial feminism : 1

  Stockholm: Tankekraft, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alnebratt, Kerstin Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000 [Elektronisk resurs]

  Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009

  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  (s. 97-142)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ambjörnsson, Fanny Vad är queer?

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Eller upplaga från 2016 (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Rosenberg, Tiina; Lindeqvist, Karin Könet brinner! : texter

  Stockholm: Natur och kultur, 2005

  (i urval, ca 75 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn Lindén, Åsa Maskuliniteter

  Göteborg: Daidalos, 1999

  (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dalla Costa, Mariarosa; James, Selma Kvinnorna och samhällsomstörtningen

  Ingår i:

  Pelling, Lisa; Strid, Ingvar Arbete

  Stockholm: Tidskriftsfören. Fronesis, 2002

  S. 80-97

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Skogens konung och djurens konung i TV Natur, kultur och genus i naturfilm

  Ingår i:

  NORDICOM-information : om medie- och kommunikationsforskning i Norden

  Länk till artikel

  vol. 26 (2004) nr. 1 s. 3-16

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gemzøe, Lena Feminism

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Bilda, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ehrenreich, Barbara; Hochschild, Arlie Russell Global woman : nannies, maids, and sex workers in the new economy

  1. ed.: New York: Metropolitan Books, 2003

  (i urval, ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gottzén, Lucas; Jonsson, Rickard Andra män. Maskulinitetsskapande, normskapande och jämställdhet.

  Malmö: Gleerups, 2012

  (i urval, ca 30 s.)

 • Hirdman, Yvonne Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors sociala underordning

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  Länk till artikel

  vol. 9 (1988) nr. 3 s. 49-63

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kimmel, Michael S. Masculinity as homophobia: Fear, shame, and silence in the construction of gender identity

  Ingår i:

  Whitehead, Stephen; Barrett, Frank J The masculinities reader

  Malden, Mass.: Polity Press, 2001

  s. 266-287

  (21 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  (eller senare upplagor) (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lorde, Audre The Uses of Anger: Women Responding to Anger

  Ingår i:

  Women's studies quarterly.

  vol. 25 (1997) nr. 1-2 s. 278-285

  (7 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 24 (2003) nr. 1 s. 47-56

  (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

A2: Arbete och familj

Totalt: 986 s.

 • Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Ny, bearb. uppl.: Umeå: Borea, 2009

  (i urval, ca 45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Almén, Mikael Jämställdhet med intersektionellt perspektiv: En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet

  Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016

  Länk till artikel

  (20 s.)

 • Alsarve, Jenny; Boye, Katarina Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  vol. 49 (2012) nr. 2 s. 103-128

  (25 s.) (Tillgänglig via ub.uu.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berggren, Kalle "Snubben trodde han var cool för han hade en pistol" : maskulinitet, våld och föräldraskap i svensk rap

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  (24 s.)

  2016(37):3, s. 51-74

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dahl, Ulrika Becoming Fertile in the Land of Organic Milk: Lesbian and Queer Reproductions of Femininity and Motherhood in Sweden

  Ingår i:

  Sexualities : studies in culture and society

  London: Sage, 1999-

  Länk till artikel

  vol. 21 (2018) nr. 7 s. 1021-1038

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Det ordnar sig : teorier om organisation och kön Holgersson, Charlotte; Wahl, Anna; Höök, Pia; Linghag, Sophie

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eduards, Maud Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor

  Stockholm: Atlas, 2007

  (i urval, ca 50 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freidenvall, Lenita Intersektionalitet och feminism - en komplicerad kombination?

  Ingår i:

  Tidskrift för politisk filosofi

  Stockholm: Thales, 1997-

  Länk till artikel

  (2016) nr. 2 s. 1-16

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergman, Helena; Eriksson, Maria; Klinth, Roger Föräldraskapets politik : från 1900- till 2000-tal

  1. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2011

  (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gondouin, Johanna Adoption,surrogacy and Swedish exeptionalism

  Ingår i:

  Critical Race and Whiteness Studies

  Australian Critical Race & Whiteness Studies Association (ACRAWSA),

  vol. 8 (2012) nr. 2 s. 1-20

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet

  Stockholm: Fritze, 2014

  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Monica I moderskapets skugga : berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker

  Örebro: Örebro universitet, 2014

  Fulltext

  (i urval, ca 55 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Peterson, Helen Absent Non-Fathers: Gendered representations of voluntary childlessness in Swedish newspapers

  Ingår i:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  Länk till artikel

  vol. 14 (2012) nr. 1 s. 22-37

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Program för lika villkor vid Uppsala Universitet, Handlingsplan för likabehandling av studenter

  Uppsala Universitet,

  Laddas ner här:

 • På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018 [Elektronisk resurs]

  Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2018-x10br1801_pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita Omsorgsarbete i omvandling : genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Göteborg: Makadam, 2008

  urn:nbn:se:su:diva-7320

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thapar-Björkert, Suruchi Gender, Nations and Nationalism

  Ingår i:

  Waylen, Georgina The Oxford handbook of gender and politics

  Oxford: Oxford University Press, c2013

  (s. 803-828) (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wolgast, Sima; Molina, Irene; Gardell, Mattias Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden [Elektronisk resurs] : Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden

  Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-371487

  Se bibliotekets söktjänst

A3: Sexualiteter och kroppar

Totalt: ca 915 s.

 • Apelmo, Elisabet Crip heroes and social change

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  (25 s.)

  2012(17):1/2, s. 27-52

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bahner, Julia The Power of Discretion and the Discretion of Power: Personal Assistents and Sexual Facilitation in Disability Services

  Ingår i:

  Vulnerable groups & inclusion.

  Laddas ner här:

  vol. 4 (2013) nr. 1 s. 1-22

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bettcher, Talia Mae Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Aizura, Aren Z. The transgender studies reader 2

  1 ed.: New York: Routledge, 2013

  s. 278-290

  (13 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bordo, Susan Unbearable weight : feminism, western culture, and the body

  Berkeley: University of California Press, 2003

  (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bremer, Signe Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

  Göteborg: Makadam, 2011

  Spikblad

  (i urval, ca 90 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cannon, Clare; Lauve-Moon, Katie; Buttell, Fred Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory and the Sociology of Gender

  Soc. Sci., 2015

  länk till artikel

  (19 s.)

 • Carlsson, ninni En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp

  Ingår i:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 15 (2008) nr. 3-4 s. 257-275

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nord, Iwo; Bremer, Signe; Alm, Erika Cisnormativitet & feminism : tema

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  s. 3-13 (10 s.)

  2016(37):4, s. 2-138

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  Kap 1 s. 5-23 (18 s.) (e-bok, laddas ner via UUB)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindqvist, Beatriz; Lindqvist, Mats När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2008

  Omslagsbild

  s. 155-247, + s.249-262 som läses kursivt (92 s + 13 s kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malmberg, Denise "To be cocky Is to Challenge the Norms": The Impact of Bodynormativity on Bodily and Sexual Attraction in Relation to Being a Cripple

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 194-216

  (22 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mottier, Véronique. Sexuality : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Arne Homosexuella män - urbanitetens förtrupp?

  Ingår i:

  Johansson, Thomas; Kuosmanen, Jari Manlighetens många ansikten : fäder, feminister, frisörer och andra män

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2003

  s. 216-236

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Roddy Foucault : en introduktion

  Malmö: Égalité, 2008

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • O'Connell Davidson, Julia The Rights and Wrongs of Prostitution

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 17 (2002) nr. 2 s. 84-98

  (14 s.) (Laddas ned via UUB, tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers

  Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013

  länk till bok

  kapitel 1 och 3 (43 s.)

 • Siverskog, Anna "För oss blir ju livet en enda stor teater" : äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet

  Ingår i:

  Bromseth, Janne; Siverskog, Anna LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  (21 s.)

  S. 141-162

  Se bibliotekets söktjänst

 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender

  Ingår i:

  Violence against women : an international and interdisciplinary journal

  Thousand Oaks, Ca: Sage, 1999-

  länk till artikel

  vol. 11 (2005) nr. 1 s. 38-64

  (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stryker, Susan (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Whittle, Stephen The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 1-15

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita Kroppar sedda utifrån cripteori

  Ingår i:

  Sandström, Frida Kroppsfunktion : en antologi

  Stockholm: c.off, [2015]

  (2015) s. 10-17

  (7 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weitz, Rose The politics of women's bodies : sexuality, appearance, and behavior

  3rd ed.: New York: Oxford University Press, 2010

  (i urval, ca 95 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Westerstrand, Jenny Kung slår dam : våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige

  Ingår i:

  Sociologisk forskning : tidskrift för Sveriges sociologförbund

  Växjö: Sveriges sociologförbund, 1964-

  (30 s.)

  2010(47):3, s. 5-34

  Se bibliotekets söktjänst

A4: Kulturella representationer

Totalt: ca 1100 s.

 • Ambjörnsson, Fanny Rosa : den farliga färgen

  Stockholm: Ordfront, 2011

  (i urval, ca 45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Arnqvist Engström, Frida Craftivism-special : Betsy Greer reder ut begreppen.

  Hemslöjd, 2012

  länk till artikel

 • Arnqvist Engström, Frida Craftivism-special: Fuldesign.

  Hemslöjd, 2012

  länk till artikel

 • Björklund, Jenny Editorial: Queer Readings/Reading the Queer

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 23 (2018) nr. 1-2 s. 7-15

  (8 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Octavia E. Bloodchild

  Ingår i:

  Butler, Octavia E. Bloodchild and Other Stories

  Seven Stories Press, 2012

  Valfri utgåva (ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cullhed, Elin Metaforens verklighet: Knausgård kräver tystnad i utbyte mot sårad litteratur

  Ingår i:

  Dagens nyheter.

  vol. 21 maj (2015)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fagerström, Linda Kön, genus och design : om en designerroll i förändring

  Lund: Linda Fagerström, [2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fagerström, Linda; Nilson, Maria Genus, medier och masskultur

  Malmö: Gleerup, 2008

  (i urval, ca 150 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Felski, Rita Literature after feminism

  Chicago: University of Chicago Press, 2003

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Riviere, Joan Arrhenius, Sara Feministiska konstteorier

  Stockholm: Konsthögsk., 2001

  (i urval, ca 45 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hallin, Eva Med motstånd mot förändring: Samtal med Sapphos döttrar, High Heel Sisters, Johanna Gustafsson och Fia-Stina Sandlund

  Ingår i:

  Nyström, Anna Konstfeminism : strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag

  Stockholm: Atlas, 2005

  (2005) s. 156-165

  (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedlin Hayden, Malin; Sjöholm Skrubbe, Jessica Preface

  Ingår i:

  Hedlin Hayden, Malin; Sjöholm Skrubbe, Jessica Feminisms is still our name : seven essays on historiography and curatorial practices

  Newcastle: Cambridge Scholars, 2010

  (2010) s. xiii-xviii

  (6 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hirdman, Anja Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Stockholm: Atlas, 2001

  (i urval, ca 50 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holmqvist, Sam Trans readings : a legacy from myself to myself

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  (12 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  2018(23):1/2, s. 186-197

  Se bibliotekets söktjänst

 • Knausgård, Karl Ove Karl Ove Knausgårds rasande attack på Sverige

  Ingår i:

  Dagens nyheter.

  vol. 19 maj (2015)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Lisbeth Feministisk litteraturkritik i förvandling

  Ingår i:

  Bergsten, Staffan Litteraturvetenskap : en inledning

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  s. 115-129 (20 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lee Gerdén, Mara Journeys into the Night: Othering Figures, Figurations of Otherness

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 23 (2018) nr. 1-2 s. 167-181

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundberg, Anna Allt annat än allvar : den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

  Göteborg: Stockholm, 2008

  Sammanfattning (spikblad)

  (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nochlin, Linda Why have there been no great women artists?

  Ingår i:

  Jones, Amelia The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  (2010) s. 263-267

  (5 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pollock, Griselda Om kanoner och kulturkrig

  Ingår i:

  Paletten

  (2000) s. 3-6

  (4 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rossi, Leena-Maija Att re-turnera blicken

  Ingår i:

  Lindberg, Anna Lena Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism

  Stockholm: Norstedt, 1995

  (1995) s. 211-226

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skåreus, Eva Vinn deras hjärtan! Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  länk till artikel

  vol. 32 (2011) nr. 2-3 s. 117-144

  (27 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stridsberg, Sara Drömfakulteten : tillägg till sexualteorin

  Stockholm: Bonnier, 2006

  (eller annan roman)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Söderlind, Solfrid Lust och last i konstens betraktarhistoria

  Ingår i:

  Cederlöf, Ulf; Lindell, Ingrid Lust & Last

  Stockholm: Nationalmuseum, 2011

  (2011) s. 10-28

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jones, Amelia The feminism and visual culture reader

  2. ed.: London: Routledge, cop. 2010

  (i urval, ca 30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thente, Jonas Det finns ingen Kulturman

  Ingår i:

  Dagens nyheter.

  vol. 2 juni (2015)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Witt-Brattström, Ebba Kulturmännens trettonåriga alibi

  Ingår i:

  Dagens nyheter.

  vol. 11 maj (2015)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Österholm, Maria Margareta Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005

  Årsta: Rosenlarv, 2012

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794

  (i urval, ca 70 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan