Kursplan för Genusvetenskap B

Gender Research B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Genusvetenskap A, 30 hp, eller Feministiska studier A, 30 hp. Behörig är även den som har läst kurserna Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp; Genus, arbete och familj, 7,5 hp; Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp och Genus och kulturella representationer, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda genusvetenskapliga teorier för att diskutera olika samhälleliga, politiska, kulturella, historiska och etiska företeelser, frågeställningar och situationer
 • diskutera och problematisera genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor ur etiska, samhälleliga och historiska perspektiv
 • praktiskt tillämpa ett urval genusvetenskapliga metoder och kritiskt diskutera metodvalets konsekvenser
 • använda och integrera genusvetenskapliga metoder och teorier i genusvetenskapliga analyser
 • planera, genomföra och presentera en liten genusvetenskaplig undersökning inom givna tidsramar
 • kritiskt granska andras arbete och ta emot kritik av sitt eget
 • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap. Särskilt vikt läggs vid träning i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv samt att utveckla den analytiska förmågan och det akademiska skrivandet.

B1: Genusteoretisk fördjupning 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.

B2: Tematisk fördjupning 7.5 hp

Delkursen belyser ett eller flera teman inom genusvetenskapen och ger redskap för att diskutera och problematisera centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor.

B3: Genusvetenskapliga metoder 7.5 hp

Delkursen introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet

B4: Uppsats 7.5 hp

Delkursen ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom muntlig redovisning av en uppgift samt skriftliga seminarieuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM och skriftliga seminarieuppgifter.
Delkurs 3 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.
Delkurs 4 examineras genom uppsats och opposition på annan studentuppsats.
Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Betygskriterier delas ut vid kursstart.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 
 

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 36, 2018

Genusvetenskap B

B1: Genusteoretisk fördjupning

Totalt: ca 988 s.

 • Acker, Joan Class questions : feminist answers

  Lanham, Mdb Rowman &Littlefield ,c 2006: Rowman &Littlefield, 2006

  (i urval, ca 46 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brah, Avtar; Phoenix, Ann Ain't I A Woman? Revisiting Intersectionality

  Ingår i:

  Journal of International Women's Studies

  2007-

  vol. 5 (2004) nr. 3 s. 75-86

  (11 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carby, Hazel V. White Woman Listen!: Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood

  Ingår i:

  Mirza, Heidi Safia Black British feminism : a reader

  London: Routledge, 1997

  (1997) s. 45-53

  (8 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collins, Patricia Hill It's All in the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  länk till artikel

  vol. 13 (1998) nr. 3 s. 62-82

  (20 s.) (Laddas ner via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Connell, Raewyn Masculinities

  Berkeley: University of California Press, cop. 1995

  (i urval, ca 25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Crenshaw, Kimberle Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color

  Ingår i:

  Stanford law review.

  [Stanford, Calif.: School of Law, Stanford University,

  vol. 43 (1991) nr. 6 s. 1241-1299

  (58 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davis, Kathy Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 9 (2008) nr. 1 s. 67-85

  (18 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • de los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana Intersektionalitet som teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets tomma retorik

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  vol. 24 (2003) nr. 3-4 s. 159-162

  (3 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • De los Reyes, Paulina; Mulinari, Diana Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap.

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2005

  Rekommenderas. (s. 14-61, 123-130) (54 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Estes, Steve I am a man! : race, manhood, and the civil rights movement

  Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005

  s. 1-9 ("Introduction"), s. 107-129 ("Chapter Five: The Moynihan Report), s. 131-151 ("Chapter Six: I am a Man! The Memphis Sanitation Strike"). (51 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hartmann, Heidi Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism: För en mer hållbar förening

  Ingår i:

  Carlsson Wetterberg, Christina; Jansdotter, Anna Genushistoria : en historiografisk exposé

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 17-58

  (41 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holgersson, Ulrika Klass och postmodernism: Ett feministiskt val

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Laddas ned från

  vol. 29 (2008) nr. 3-4 s. 61-84

  (23 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Black looks : race and representation

  Boston, Mass.: South End Press, cop. 1992

  s. 21-40, 61-78 (37 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hübinette, Tobias; Lundström, Catrin Three phases of hegemonic whiteness: understanding racial temporalities in Sweden

  Ingår i:

  Social identities

  [Abingdon]: [Carfax],

  länk till artikel

  vol. 20 (2014) nr. 6 s. 423-437

  (14 s.) (Laddas ner via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kincaid, Jamaica The autobiography of my mother

  London: Vintage, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lewis, Gail unsafe Travel: Experiencing Intersectionality and Feminist Displacements

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  vol. 38 (2013) nr. 4 s. 869-892

  (12 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundström, Catrin Svenska latinas : ras, klass och kön i svenskhetens geografi

  Göteborg: Makadam, 2007

  (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lykke, Nina Ïntersektionalitet: Ett användbart begrepp för genusforskningen

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  Laddas ned från

  vol. 24 (2003) nr. 1 s. 47-56

  (9 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • McCall, Leslie Intersektionalitetens komplexitet

  Ingår i:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  länk till artikel

  vol. 26 (2005) nr. 2-3 s. 31-56

  (25 s.) (Laddas ned från http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2334/2088)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mohanty, Chandra Talpade Brunelius, Anders; Söderlind, Oskar Feminism utan gränser : avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet

  Stockholm: Tankekraft, 2006

  (i urval, ca 150 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moraga, Cherrie från en lång rad Vendidas

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  vol. 4 (2010) s. 45-75

  (32 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter) Obs! Notera att denna essä ursprungligen publicerades 1983.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Om ras och vithet i det samtida Sverige: Inledning Hübinette, Tobias; Hörnfledt, Helena; Farahani, Fataneh; León Rosales, René

  Ingår i:

  Om ras och vithet i det samtida Sverige Hübinette, Tobias; Hörnfeldt, Helena; Farahani, Fataneh; León Rosales, René

  Tumba: Mångkulturellt centrum, 2012 ([Sverige]

  (2012) s. 11-36

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shome, Raka White Femininity and the Discourse of the Nation: Re/membering Princess Diana

  Ingår i:

  Feminist media studies

  London: Taylor & Francis, 2001-

  vol. 1 (2001) nr. 3 s. 323-342

  (20 s.)(Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skeggs, Beverley Persson, Annika Att bli respektabel : konstruktioner av klass och kön

  Göteborg: Daidalos, 2000

  (i urval, ca 80 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Staunæs, Dorthe; Søndergaard, Dorte Marie Intersectionality: A Theoretical Adjustment

  Ingår i:

  Buikema, Rosemarie.; Griffin, Gabriele.; Lykke, Nina Theories and methodologies in postgraduate feminist research : researching differently

  2011

  (2011) s. 45-59

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

B2: Tematisk fördjupning

Totalt: ca 997 s.

 • Beasley, Chris The Elephant in the Room: Heterosexuality in Critical Gender/Sexuality Studies

  Ingår i:

  NORA : Nordic journal of feminist and gender research

  vol. 18 (2010) nr. 3 s. 204-209

  (5 s.)(Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Brøgger, Suzanne Fräls oss ifrån kärleken

  Ingår i:

  Esseveld, Johanna; Larsson, Lisbeth Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  ((1973)) s. 213-221

  Se bibliotekets söktjänst

 • Callis, April Playing with Butler and Foucault: Bisexuality and Queer Theory

  Ingår i:

  Journal of bisexuality.

  Binghamton, NY: Harrington Park Press, c2001-

  vol. 9 (2009) nr. 3-4 s. 213-233

  (20 s.)(Laddas ned via UUB,Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fausto-Sterling, Anne Myths of gender : biological theories about women and men

  2. ed., rev.: New York, NY: BasicBooks, 1992

  s. 61-89. (28 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Foucault, Michel Sexualitetens historia 1 : viljan att veta

  Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2002

  [1976] (150 s. varav delar kursivt.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Garland Thomson, Rosemarie Integrating Disability, Transforming Feminist Theory

  Ingår i:

  Smith, Bonnie G.; Hutchison, Beth Gendering disability

  New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, cop. 2004

  s. 73-103

  (30 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goodley, Dan; Runswick-Cole, Katherine Disability: Cripping Men, Masculinities and Methodologies

  Ingår i:

  Pini, Barbara.; Pease, Bob. Men, masculinities and methodologies

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013

  s. 157-169

  (12 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Green, Jamison Look! No! Don't! The Visability Dilemma for Transexual Men

  Ingår i:

  Stryker, Susan; Whittle, Stephen The transgender studies reader

  London: Routledge, 2006

  s. 499-508

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halberstam, Judith Docksex och pingvinkärlek : att göra det icke-mänskliga queer

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2007:4, s. 7-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hird, Myra J. Gender's nature : intersexuality, transsexualism and the "sex/gender" binary

  Ingår i:

  Feminist theory.

  1(2000):3, s. 347-364

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hörnqvist, Magnus En annan Foucault : maktens problematik

  Stockholm: Carlsson, 2012

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jackson, Stevi; Scott, Sue Theorizing sexuality

  Maidenhead: Open University Press, cop. 2010

  (26 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jeffreys, Sheila Anticlimax : a feminist perspective on the sexual revolution

  London: Women's Press, 1990

  (i urval, ca 60 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kroon, Ann FE/MALE asymmetries of gender and sexuality

  Uppsala: Uppsala universitet, 2007

  urn:nbn:se:uu:diva-7740

  s. 43-96. (53 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Maja Ett ängsligt sysslande med könens ordning: Medicinska tolkningar vid 1800-talets mitt

  Ingår i:

  Andersson, Gudrun Bedrägliga begrepp : kön och genus i humanistisk forskning

  Uppsala: Historiska institutionen, Univ. [distributör], 2000

  (2000) s. 51-72

  (21 s.) (Laddas ned via DIVA)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Löfgren-Mårtenson, Lotta "Hip to be Crip":Om cripteori,sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Ingår i:

  Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning

  vol. 17 (2012) nr. 1-2 s. 53-76

  (24 s.) (Laddas ned via lambdanordica.se)

  Se bibliotekets söktjänst

 • McRuer, Robert Crip theory : cultural signs of queerness and disability

  New York: New York University Press, cop. 2006

  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005035209.html

  (i urval, ca75 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pitts, Victoria Visibly Queer: Body Technologies and Sexual Politics

  Ingår i:

  The sociological quarterly

  1960-

  vol. 41 (2000) nr. 3 s. 443-463

  (20 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Potts, Annie The science/fiction of sex : feminist deconstruction and the vocabularies of heterosex

  London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Przybylo, Ela; Cooper, Daniella Asexual Resonances: Tracing a Queerly Sexual Archive

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 20 (2014) nr. 3 s. 297-318

  (21 s.)(Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ramazanoglu, Caroline; holland, Janet Escape from Epistemology? The Impact of Postmodern Thought on Feminist Methodology

  Ingår i:

  Ramazanoǧlu, Caroline; Holland, Janet Feminist methodology : challenges and choices

  London: SAGE Publications, 2002

  (2002) s. 83-104

  (21 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandberg, Linn Bortom ståndet, närmare beröringen : möten mellan Irigaray och den åldrande manskroppen

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2012:3, s. 61-85

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sörensdotter, Renita Heteronormativ sexuell dramaturgi med queera sprickor : hur kvinnor med vulvasmärtor hanterar sexuell praktik

  Ingår i:

  Tidskrift för genusvetenskap

  Malmö: Studentcentrum, Malmö högskola, 2007-

  2012:4, s. 25-49

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vance, Carole S. More Pleasure, More Danger: A Decade after the Barnard Conference

  Ingår i:

  Vance, Carole S. Pleasure and danger : exploring female sexuality

  London: Pandora, 1992

  (1993) s. 289-317

  (18 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

B3: Metoder i genusvetenskapen

Totalt:ca 950 s.

 • Andersson, Lars Gustaf; Hedling, Erik Filmanalys : en introduktion.

  Lund: Studentlitteratur, 1999 ; (Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eneroth, Bo Hur mäter man "vackert"? : grundbok i kvalitativ metod

  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 1987

  (i urval, ca 60 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  (i urval, ca 135 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ganetz, Hillevi Hennes röster : rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt

  Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 1997

  s. 11-20 (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart Introduction

  Ingår i:

  Hall, Stuart Representation : cultural representations and signifying practices

  London: Sage, 1997

  (1997) s. 1-12

  (12 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lake, Nadine Catherine Corrective Rape and Black Lesbian Sexuality in Contemporary South African Cultural Texts

  PhD diss., University of the Free State, 2017

  s. 42-51 (10 s.)

 • Rose, Gillian Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials

  4th edition: London: Sage, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trost, Jan Enkätboken

  4., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  (178 s., kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

B4: Uppsats

 • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena att skriva B-uppsats i genusvetenskap

  Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014

Versioner av litteraturlistan