Kursplan för Ungerska C

Hungarian C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5UN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 37, 2018
 • Behörighet: Ungerska A1 samt Ungerska  A2 och minst 22,5 hp från Ungerska B, vari ska ingå delkurserna Grammatik och Språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det ungerska språket samt vidgade kunskaper om den ungerska litteraturen och kulturen. 

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna bilda nya ord med hjälp av avledningssuffix
* kunna förstå sammanhängande tal i normal hastighet
* kunna föra samtal på ungerska
* redogöra för fördjupade kunskaper i ungersk skönlitteratur
* redogöra för fördjupade färdigheter i skönlitterär översättning

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1. Grammatik, 7,5 hp

Delkursen innehåller en grundlig genomgång av satsläran med tonvikt på sammansatta satser. Fördjupade kunskaper i ordbildningsläran. Kursen innehåller också fria konversationsövningar. 

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* kunna bilda nya ord med hjälp av avledningssuffix
* kunna bilda sammansatta satser på ungerska
* kunna analysera sammansatta satser

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftlig prov.

Delkurs 2. Språkfärdighet 7,5 hp

Delkursen innehåller fria konversationsövningar. De studerande skriver PM och referat, samt håller muntliga presentationer.
Efter avslutad delkurs ska studenten:

* kunna hålla presentationer över något vardagligt tema
* kunna förstå sammanhängande tal i normal hastighet
* kunna föra samtal på ungerska

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande muntligt prov.

Delkurs 3. Ungersk skönlitteratur 2, 7,5 hp

Delkursen innehåller fördjupningsstudier i valda verk av ungerska författare från 1800- och 1900-talen. Texterna analyseras såväl muntligen som skriftligen. Under kursen läses 1000 s. ungersk skönlitteratur,  varav minst 500 s. i original.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* redogöra för fördjupade kunskaper i 1800- och 1900-talens ungerska skönlitteratur
* kunna förstå och analysera ungerska skönlitterära verk.

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett skriftligt analysarbete.

Delkurs 4. Översättning, 7,5 hp

Delkursen innehåller övningar i översättning till och från ungerska av sammanlagt 50 sidor text. I kursen ingår både muntliga och skriftliga moment.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* visa kännedom om allmänna översättningsteoretiska frågor
* redogöra för de vanligaste praktiska tillvägagångssätten vid översättning från svenska till ungerska och vice versa.
* kunna översätta kortare skönlitterära texter till och från ungerska
* kunna analysera sin översättningsprocess

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning.

Undervisning

Undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen. Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.