Kursplan för Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet

Material Sources from the Baltic Middle Ages

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR019
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-08-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 51, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • identifiera och beskriva ett representativt urval av materiella källor från medeltiden i Östersjöområdet
 • analysera och kritiskt reflektera över hur materiella källor används i vetenskapliga tolkningar av medeltida samhällen i Östersjöområdet
 • värdera och diskutera de materiella källornas möjligheter och begränsningar att generera ny kunskap om medeltiden
 • tillämpa relevanta humanistiska och samhällsvetenskapliga teorier
 • självständigt formulera förmedlingsstrategier av Östersjöområdets materiella kulturarv från medeltiden i både skrift och bild

Innehåll

Kursens ger en fördjupning till medeltidens materiella kulturarv med exempel från Gotland och Östersjöområdet från tidsperioden cirka 1000 till 1500 e.Kr. I kursen ingår empiriska studier av ett urval av typiska föremålskategorier i samlingar och utställningar på Gotland museum, samt medeltida monument på Gotland. Vidare ingår laborativa moment där studenterna sammanställer och beskriver ett urval av materiella källor från medeltiden. Övningarna innefattar också en sammanställning av relevant sekundärlitteratur.

I kursen övas den arkeologiska kunskapsprocessen i tre steg: identifikation och dokumentation av primärkällorna, en kritisk reflektion och diskussion av hur de materiella källorna tolkas i sekundärlitteraturen samt publikation och förmedling via digitala medier till en intresserad allmänhet.

Särskild vikt läggs vid att kunna bedöma hur källor, metod och teori hänger ihop med tolkningar och hur kunskap om medeltiden i Östersjöområdet skapas och förmedlas i forskningen utifrån de arkeologiska källorna. I kursen varvas empiriska studier med aktuella teoretiska perspektiv om materiella källor.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar, exkursioner och studiebesök. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker i både muntlig och skriftlig form, dels som muntliga redovisningar, individuellt eller i grupp, dels som en individuellt författad kritisk reflektion om medeltidens materiella kulturarv i forskning och förmedling. Aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten ingår också som en del i examinationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 40, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gilchrist, R. Medieval Life. Archaeology and the Life Course

  The Boydell Press. Woodbridge., 2012

  Obligatorisk

 • Carver, M. The Archeology of Medieval Europe vol. 2.

  Twelfth to sixteenth centuries. Århus., 2012

  Obligatorisk

 • Hansen, Gitte "Everyday products in the Middle Ages : crafts, consumption and the individual in northern Europe, c. AD 800-1600" [Elektronisk resurs]

  2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk