Kursplan för Hälsopolitik och hälsoekonomi

Health Politics and Health Economics

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3SM011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F, Folkhälsovetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-10-10
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2018-08-21
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 28, 2018
 • Behörighet: 60 hp inom medicinsk, samhällsvetenskaplig eller farmaceutisk fakultet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen avser att ge sådana kunskaper om hälso- och sjukvårdssystemet från hälsopolitisk och hälsoekonomisk utgångspunkt att kursdeltagaren kan medverka i samarbetet med olika yrkesgrupper inom sjukvården samt medverka i utvärderingar och göra bedömningar av hälsoekonomiska problemställningar.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande

 • kunna identifiera och beskriva de metoder som använts i planeringsunderlag för och utvärderingar av hälso- och sjukvård
 • kunna förklara vilka möjligheter och begränsningar som finns med dessa metoder
 • kunna medverka i utvärderingar av hälso- och sjukvård

Innehåll

Inom kursen presenteras lagstiftningen beträffande hälso- och sjukvården. Den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering beskrivs med jämförelser till andra länder. Grundläggande begrepp och synsätt inom hälsoekonomin studeras liksom hälsoekonomiska kalkyler, kostnads- och nyttoaspekter. Principerna för utvärdering av medicinsk teknologi, medicinska prioriteringsbedömningar och vårdresultat studeras. Utformningen av medicinsk praxis och beslutsfattande, liksom ledarskap och administration inom hälso- och sjukvården, belyses också.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och grupparbeten. Under handledning görs individuellt en analys av några vetenskapliga artiklar, vilken sammanfattas i en uppsats.

Examination

För nöjaktigt genomgången kurs krävs aktivt deltagande i samtliga grupparbeten och godkänd uppsats.
Examination sker i seminarieform med opposition på individuella uppsatser samt genom en skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.