Kursplan för Kost, nutrition och folkhälsa

Diet, Nutrition and Public Health

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV372
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-06-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2018-09-12
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

 • kunna redogöra för om grundläggande näringslära, energiomsättning och metoder för bestämning av kroppssammansättning
 • kunna redogöra för bakomliggande bestämningsfaktorer som styr matintag och matvanor
 • kunna redogöra för näringsrekommendationer och deras vetenskapliga bakgrund
 • kunna söka, sammanställa och värdera nutritionsforskning
 • kunna värdera och kritiskt granska nutritionspåståenden
 • kunna analysera folkhälsostrategier för nutrition
 • kunna tillämpa, analysera och sammanställa kostrekommendationer för riskgrupper för att förebygga ohälsa

Innehåll

 • Näringslära och energiomsättning
 • Kroppssammansättning och näringsstatus
 • Näringsrekommendationer och dess bakgrund
 • Nutritionsepidemiologi
 • Aptitreglering och bestämningsfaktorer för matintag och matvanor
 • Folkhälsonutrition på nätet
 • Folkhälsostrategier för nutrition

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar . Som betygsgrader används godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla inlämningsuppgifter bedömts som godkända, samt att studenten uppfyllt kriterier för deltagande i seminarium, gruppövningar och muntliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV271 Kost, nutrition och folkhälsa.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Berg, Christina; Ellegård, Lars; Larsson, Christel Näringslära för högskolan

  Sjunde upplagan: Stockholm: Liber, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan